Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XVII

HONOROWY PATRONAT Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zain­au­gurował XVII edy­cję Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Od 17 lat Konkur­sowi przyświecają cele propagowa­nia wiedzy w dziedzinie ZZL, iden­ty­fikacji skutecznych rozwiązań i upowszech­ni­a­nia tzw. dobrych prak­tyk oraz tworzenia stan­dardów zarządza­nia zasobami ludzkimi. Inic­jatywa ta jest wyrazem uzna­nia strate­gicznej roli kap­i­tału ludzkiego w orga­ni­za­cji i doce­nienia szczegól­nych wysiłków kadry zarządza­jącej w tej dziedzinie. Wysoki poziom wyko­rzysty­wanych metod i narzędzi zarządza­nia zasobami ludzkimi, dos­tosowanych do uwarunk­owań funkcjonowa­nia konkret­nej firmy, stwarza bardzo dobre pod­stawy dla osią­ga­nia sukcesów. Od lat Konkur­sowi patronują przed­staw­iciele władz i najważniejszych insty­tucji w Polsce. Do uczest­nictwa w Konkur­sie zapraszamy duże, śred­nie i małe firmy. Dwie odrębne kat­e­gorie konkur­sowe umożli­wiają prezen­tację swych dokonań fir­mom różnej wielkości.
Nowoś­cią jest odrębna kat­e­go­ria dla jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej ze spec­jal­nie przys­tosowaną anki­etą samooceny.
Doce­nione będą nie tylko wybitne kom­plek­sowe rozwiąza­nia, ale także osiąg­nię­cia w wybranych obszarach zzl.

Wszys­tkie firmy i urzędy zak­wal­i­fikowane do drugiego etapu Konkursu zostaną uhonorowane Cer­ty­fikatem „Pro­fesjon­alne ZZL”.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji narodowej