Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XVIII

HONOROWY PATRONAT Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 6 lutego 2018 r. w  Pałacu Kaz­imier­zowskim w Sali Sen­atu Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagród w XVIII edy­cji Konkursu LZZL pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Od 18 lat Konkur­sowi przyświecają cele propagowa­nia wiedzy w dziedzinie ZZL, iden­ty­fikacji skutecznych rozwiązań i upowszech­ni­a­nia tzw. dobrych prak­tyk oraz tworzenia stan­dardów zarządza­nia zasobami ludzkimi. Inic­jatywa ta jest wyrazem uzna­nia strate­gicznej roli kap­i­tału ludzkiego w orga­ni­za­cji i doce­nienia szczegól­nych wysiłków kadry zarządza­jącej w tej dziedzinie. Wysoki poziom wyko­rzysty­wanych metod i narzędzi zarządza­nia zasobami ludzkimi, dos­tosowanych do uwarunk­owań funkcjonowa­nia konkret­nej firmy, stwarza bardzo dobre pod­stawy dla osią­ga­nia sukcesów. Od lat Konkur­sowi patronują przed­staw­iciele władz i najważniejszych insty­tucji w Polsce. Do uczest­nictwa w Konkur­sie zapraszane są duże, śred­nie i małe firmy. Dwie odrębne kat­e­gorie konkur­sowe umożli­wiają prezen­tację swych dokonań fir­mom różnej wielkości.
Nowoś­cią jest odrębna kat­e­go­ria dla jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej ze spec­jal­nie przys­tosowaną anki­etą samooceny.
Doce­nione są nie tylko wybitne kom­plek­sowe rozwiąza­nia, ale także osiąg­nię­cia w wybranych obszarach zzl.

Wszys­tkie firmy i urzędy zak­wal­i­fikowane do drugiego etapu Konkursu
zostaną uhonorowane Cer­ty­fikatem „Pro­fesjon­alne ZZL

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji narodowej

***

Szanowni Państwo

Rada Konkursu postanow­iła dokonać pewnych zmian try­bie postępowa­nia konkursowego.

Począwszy od 2017 roku anki­ety for­mu­la­rze kwes­t­ionar­iusza samooceny będą dostępne w try­bie ciągłym i w takim try­bie będą przyj­mowane przez Biuro Konkursu. Posiedze­nie Kapituły Nagrody  będzie miało miejsce raz w roku, w uprzed­nio zapowiedzianym ter­minie. Będzie je poprzedzać etap audytu w organizacjach.

Zmody­fikowana została także  anki­eta samooceny. Zrezyg­nowano z danych „wrażli­wych”, a więk­szą wagę przyłożono do danych wskaźnikowych, związanych z efek­ty­wnoś­cią  zarządza­nia zasobami ludzkimi.

Zapraszamy!

Biuro Konkursu Lider ZZL

Oświad­cze­nie o poufności infor­ma­cji  pobierz plik w pdf

Odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pytania


odwiedź nas na