Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian — nowość wydawnicza 2012

Publikację pt. UNOWOCZEŚNIANIE METOD I FORM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, można nabyć w Księgarni Internetowej IPiSS

Nar­o­dowe mitolo­gie: Polak potrafi

Może i potrafi, ale jeśli tak jest, to nie dzięki temu, czego się nauczył w szkole! Bada­nia * Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych przekonują o tym, że — pomimo roz­maitych reform — pol­skie szkol­nictwo zawodowe służy głównie repro­dukcji zaco­fa­nia. Dlaczego?

  • Bo metody naucza­nia są archaiczne: do wyjątków należą nauczy­ciele usiłu­jący akty­wiz­ować uczniów, rzadko stosowany jest nacisk na samodzielne rozwiązy­wanie prob­lemów; szkoły zawodowe pomi­jają kwestie ksz­tałce­nia kom­pe­tencji społecznych uczniów;
  • Bo to, co pro­ponuje szkoła ma niewiele wspól­nego z tym, co dzieje się na real­nych stanowiskach pracy: co trzeci absol­went tech­nikum nigdy nie obser­wował prac wykony­wanych przez pra­cown­ików na stanowiskach pracy, nigdy nie wykony­wał typowych zadań zawodowych na stanowiskach w zakładzie pracy, nigdy nie wykony­wał ćwiczeń przy uży­ciu spec­jal­isty­cznego sprzętu, nigdy nie wykony­wał zadań zawodowych z wyko­rzys­taniem pro­gramów komputerowych;
  • Bo warsz­taty szkolne i prak­tyki zawodowe w niczym nie przy­pom­i­nają rzeczy­wistych miejsc pracy: ponad 70% uczniów odbywa zaję­cia prak­ty­czne i prak­tyki zawodowe tylko w miejs­cach związanych z ich szkołami; uczeń zdobywa wyk­sz­tałce­nie zawodowe nie spędza­jąc ani jed­nego dnia u pracodawcy;
  • Bo przes­tarzałe i niead­ek­watne do aktu­al­nych potrzeb gospo­darki jest wyposaże­nie tech­niczne warsztatów/pracowni/laboratoriów szkol­nych: aż na ok. 40% stanowiskach pracy CKP okres użytkowa­nia wyposaże­nia tech­nicznego przekracza 10 lat; więcej sukcesów na egza­minie osiągnęli absol­wenci, którzy ksz­tałce­nie prak­ty­czne odby­wali w miejs­cach związanych ze szkołą niż absol­wenci odby­wa­jący zaję­cia prak­ty­czne w zakładach pracy.

* Unowocześ­ni­anie metod i form ksz­tałce­nia zawodowego w Polsce. Diag­noza i oczeki­wane kierunki zmian. Urszula Jeruszka (red.), IPiSS 2012 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.