Szkolenia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS)Szkole­nia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) – kon­tynu­u­jemy rekru­tację!
Zapraszamy pra­cown­ików OPS i PCPR na szkole­nia real­i­zowane w ramach pro­jektu pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00–0111/16), których celem jest omówie­nie zmian w oce­nie zasobów pomocy społecznej wprowad­zonych w 2019 r. Szkole­nia będą miały miejsce w Warsza­wie w ter­mi­nach wskazanych w for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym. Ter­min zgłoszeń na poszczególne szkole­nia upływa na 5 dni roboczych przez każdym z ter­minów szkole­nia, do lim­itu miejsc. Szkole­nia mają charak­ter dwud­niowy (pier­wszy dzień w godz. 10:45–15:30, drugi dzień w godz. 8:45–13:30). Koszt prze­jazdu do kwoty 260 PLN na osobę podlega zwro­towi, koszt noclegu pokry­wany jest przez orga­ni­za­torów. Możli­wość rejes­tracji dla 2 osób z danego OPS/PCPR do lim­itu miejsc. Rejes­tracja prowad­zona jest w formie elek­tron­icznej. W celu zgłoszenia się prosimy o wypełnie­nie for­mu­la­rza  rejestracyjnego.

Tele­fon­icznych infor­ma­cji na temat szkoleń udziela Pan Jakub Grze­gor­czyk, w godz. 9.30 – 15.00 nr tele­fonu: (22) 536 75 18, tel. kom. 698 051 047

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.