Pro­jekt real­i­zowany jest przez Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego i Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, a finan­sowany przez Min­is­terstwo Edukacji i Nauki. Celem pro­jektu jest przy­go­towywanie do zaim­ple­men­towa­nia mod­elu wspar­cia: „Łagodze­nie skutków pan­demii wśród grup wysok­iego ryzyka – osoby 60+”. Pro­jek­towane prace badaw­cze i planowana inter­wencja mają zwery­fikować fak­ty­czne potrzeby starszej pop­u­lacji w cza­sie pan­demii w zakre­sie możli­wości par­ty­cy­pacji społecznej oraz potenc­jal­nego wpływu dłu­gotr­wałego wyk­luczenia społecznego na stan zdrowia psy­chicznego, ryzyko depresji oraz stan zdrowia fizy­cznego.
Więcej infor­ma­cji na stronie pro­jektu: https://rob.uksw.edu.pl/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.