INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO

NOWOŚĆ WYDAWNICZA IPiSS

INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB  STARSZYCH NA  TLE  PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA  OPIEKUŃCZEGO


INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB  STARSZYCH NA  TLE  PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA  OPIEKUŃCZEGO
kup pub­likację

Prob­lematyka sys­temów emery­tal­nych jest od dawna przed­miotem badań i debat. W ostat­nich dwóch dekadach również sys­temy opieki dłu­goter­mi­nowej znalazły się w sferze zain­tere­sowań naukow­ców i poli­tyków. Te dwie insty­tucje stanowią istotny ele­ment państwa dobrobytu.
Wszys­tkie kraje europe­jskie stoją dzisiaj wobec wyzwań związanych z proce­sami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi  i pode­j­mują istotne dzi­ała­nia doty­czące przeo­brażeń państwa opiekuńczego. Kon­cepcja państwa dobrobytu zmienia się i obec­nie ewolu­uje w stronę nowego paradyg­matu – inwest­y­cji soc­jal­nych.
W książce pod­jęto anal­izę przeo­brażeń państwa dobrobytu w kra­jach reprezen­tu­ją­cych jego różne mod­ele. W ramach porów­na­nia roz­maitych  rozwiązań i trendów uwzględ­niono Niemcy, reprezen­tu­jące model kon­ser­waty­wny, Wielką Bry­tanię – reprezen­tu­jącą model lib­er­alny oraz Szwecję – model soc­jaldemokraty­czny, a także Pol­skę jako przykład mod­elu postko­mu­nisty­cznego.
W szczegól­ności omówiono rozwiąza­nia w zakre­sie sys­temów emery­tal­nych oraz opieki dłu­goter­mi­nowej na tle ten­dencji zmian mod­e­lowych w państ­wach dobrobytu.
dr Zofia Czepulis-RutkowskaAutorka:   dr  Zofia Czepulis-Rutkowska
Pra­cownik naukowy IPiSS, wcześniej wykład­owca w Kat­e­drze Ubez­pieczeń Wyższej Szkoły Ubez­pieczeń i Bankowości. Autorka wielu pub­likacji na temat insty­tucji zabez­pieczenia społecznego. Uczest­nik między­nar­o­dowych pro­jek­tów porów­naw­czych, w tym pro­jek­tów UE. Zain­tere­sowa­nia naukowe i badaw­cze: sys­temy emerytalno-rentowe, ekonomika zdrowia, sys­temy pomocy społecznej i opieki dłu­goter­mi­nowej, poli­tyka społeczna Unii Europejskiej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.