konkurs ZUS

KONKURS NA PRACE O CHARAKTERZE NAUKOWO-BADAWCZYM
I DYDAKTYCZNYM Z OBSZARU PRACY, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej Pol­skiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na prace  o charak­terze naukowo-badawczym i dydak­ty­cznym z obszaru pracy, poli­tyki społecznej i zarządza­nia zasobami ludzkimi opub­likowane w 2021 r.

Do Konkursu mogą zostać zgłos­zone tylko prace speł­ni­a­jące kry­te­ria mono­grafii naukowej i podręczniki. WYRÓŻNIONE PRACE OTRZYMUJĄ STATUS MONOGRAII WYBITNYCH. Funda­torem nagród w Konkur­sie jest Zakład Ubez­pieczeń Społecznych. Zgłosze­nie do Konkursu wraz doku­men­tacją, należy przesłać w ter­minie do 31 marca 2022 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego)

Na adres: Sekre­tariat Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, Cen­trala ZUS, pok. B352, ul. Szamocka 3,5, Warszawa z dopiskiem „Konkurs Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN”. Szczegółowe zasady Konkursu na https://knopips.pan.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.