MAMA, NIANIA CZY ŻŁOBEK? OPINIE, POTRZEBY I PREFERENCJE RODZICÓW DOTYCZĄCE FORM OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W POLSCE, Dorota Głogosz

NOWOŚĆ WYDAWNICZA IPiSS

NOWOŚĆ WYDAWNICZA IPiSS  MAMA, NIANIA CZY ŻŁOBEK? OPINIE, POTRZEBY I PREFERENCJE RODZICÓW DOTYCZĄCE FORM OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W POLSCE, Dorota Głogosz  MAMA, NIANIA CZY ŻŁOBEK? OPINIE, POTRZEBY I PREFERENCJE RODZICÓW DOTYCZĄCE FORM OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W POLSCE,
Dorota Gło­gosz   pobierz plik w pdf
Pub­likacja wydana w ramach pro­jektu badaw­czego indy­wid­u­al­nego Nar­o­dowego Cen­trum Nauki w Krakowie pt. Mama, nia­nia czy żłobek? Pref­er­encje opinie i potrzeby rodz­iców, doty­czące różnych form opieki nad małym dzieck­iem (nr pro­jektu 2015/17/D/HS5/02565).
Warunk­ami prowadzenia skutecznej poli­tyki rodzin­nej jest m.in.
– obiek­ty­wna ocena potrzeb i wprowadzanie rozwiązań, które im odpowiadają;
–  sta­bil­ność rozwiązań (pow­iązana jed­nak z mon­i­torowaniem ich skuteczności i efek­ty­wności w różnych obszarach);
– tworze­nie warunków do auto­nom­icznych wyborów dla rodziny. Wybory te są bardzo różne, tak jak odmi­enne i zróżni­cow­ane są sytu­acje rodzin oraz opinie rodz­iców (wskazy­wane wady i zalety) na temat poszczegól­nych form opieki nad małym dzieck­iem. Zna­jo­mość tych opinii i pref­er­encji jest niezbędna do wyz­nacza­nia kierunków roz­woju poli­tyki rodzin­nej w tym zakre­sie i ksz­tał­towa­nia rozwiązań wspier­a­ją­cych rodziny w ich funkcji opiekuńczej.  W pub­likacji przed­staw­iono wybrane wyniki ogólnopol­s­kich badań iloś­ciowych (CAPI) przeprowad­zonych wśród rodz­iców dzieci w wieku 1–3 lata, korzys­ta­ją­cych ze żłobków, z opieki rodzin­nej, opieki niań oraz oso­biś­cie sprawu­ją­cych opiekę nad swoim dzieck­iem. Uzyskany bogaty mate­riał empiryczny dostar­cza argu­men­tów do mery­to­rycznej dyskusji na temat oceny ist­nieją­cych rozwiązań oraz zmian oczeki­wanych przez osoby bezpośred­nio zain­tere­sowane prob­le­mem z uwagi na wychowywanie włas­nych małych dzieci.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.