minimum socjalne w czerwcu 2002 r.

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w czer­wcu 2002 r.
W czer­wcu br. odno­towano spadek wartości min­i­mum soc­jal­nego w porów­na­niu z wynikami z marca. Dla osoby pracu­jącej min­i­mum soc­jalne osza­cow­ano na poziomie 777,20 zł. Dla osoby samot­nej w wieku popro­duk­cyjnym jest to kwota 717,30 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta ksz­tał­tuje się na poziomie odpowied­nio 2 286,00 oraz 2 810,30 zł. Dla gospo­darstwa domowego złożonego z dwo­jga osób dorosłych wartość ta sza­cow­ana jest na poziomie 1 275,40 zł.
Jak już wspom­ni­ano, całkowita wartość min­i­mum soc­jal­nego obniżyła się — trzeba powiedzieć, że spadek ten jest niewielki, gdyż nie przekroczył granicy jed­nego punktu pro­cen­towego. Wyniki naszych badań wskazują, że spadek wartości min­i­mum soc­jal­nego jest przede wszys­tkim pochodną obniże­nia się cen na artykuły żywnoś­ciowe. Drugą grupą potrzeb w koszyku, których min­i­mal­nie wartość spadła to higiena oso­bista. W pozostałych gru­pach potrzeb koszyka min­i­mum mamy do czynienia ze wzrostem wartości, choć ostate­cznie nie przełożyło się to na ten­dencję w ogól­nej wartości koszyka. Oznacza to, że w miesią­cach marzec– czer­wiec mamy do czynienia ze zmi­aną struk­tury min­i­mum socjalnego.

Tabela 1
Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w gospo­darst­wach pra­cown­iczych w czer­wcu 2002 r. w zł.

Wyszczegól­nie­nie

Gospo­darstwa pracownicze

1
osobowe
2
osobowe
3
osobowe
3
osobowe
4
osobowe
5
osobowe
M+K/2 M+K M+K+DM M+K+DS M+K+ DM+DS M+K+ DM+2xDS
Min­i­mum soc­jalne per capita 777,2 637,7 593,6 615,5 571,5 562,1
Min­i­mum socjalne 777,2 1 275,4 1 780,9 1 846,6 2 286,0 2 810,3
Żywność 182,5 365,0 500,9 565,2 701,0 901,2
Mieszkanie 295,3 412,3 548,8 548,8 672,3 815,2
Odzież i obuwie 46,9 93,7 126,2 140,5 173,0 219,8
Trans­port i łaczność 77,9 155,1 178,6 194,1 217,6 256,6

Ź r ó d ł o: Obliczenia Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie na pod­stawie danych GUS.

Przy okazji badań nad wysokoś­cią min­i­mum soc­jal­nego, należy zwró­cić uwagę na wysoką dynamikę real­nych kosztów gospo­darstw domowych związanych z ochroną zdrowia. Wzrost ten w badanym okre­sie wzrósł o 2,11 punktu pro­cen­towego (GUS 2002). Jed­nak z uwagi na nie zwery­fikowany jeszcze koszyk min­i­mum soc­jal­nego w tym zakre­sie, wzrost wartości tej grupy tylko częś­ciowo zna­j­duje odzwier­ciedla te ten­dencje. Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w gospo­darst­wach emeryc­kich w marcu 2002 r. w zł.

Tabela 2
Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w gospo­darst­wach emeryc­kich w marcu 2002 r. w zł.

Wyszczegól­nie­nie

Gospo­darstwa emeryckie

1-osobowe 2-osobowe
M+K/2 M+K
Min­i­mum soc­jalne per capita 717,3 578,4
Min­i­mum socjalne 717,3 1156,7
- Żywność 159,3 318,5
- Mieszkanie 295,3 412,3
- Odzież i obuwie 38,7 77,4
- Trans­port i łączność 51,0 101,3

Źródło jak wyżej.
Objaśnienia do tabel:
Sym­bole użyte w tabl­icy oznaczają odpowied­nio:
M — mężczyzna w wieku 25–60 lat,
K — kobi­eta w wieku 25–60 lat,
M+K/2 — wydatki na poziomie śred­niej aryt­mety­cznej dla gospo­darstwa mężczyzny i kobi­ety,
DM — dziecko młod­sze w wieku 4–6 lat,
DS– dziecko starsze w wieku 13–15 lat.
W przy­padku gospo­darstw emeryc­kich sym­bole M i K oznaczają odpowied­nio mężczyznę i kobi­etę w wieku powyżej 60 lat.

Struktura minimum socjalnego w czerwcu 2002 r.

Pełny komen­tarz oraz szczegółowe zestaw­ienia tabelaryczne zawarte zostaną w najbliższym numerze miesięcznika Poli­tyka społeczna.

 Infor­ma­cję opra­cował: Piotr Kurowski.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.