Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego

Projekt pn.: Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznegoInsty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie, jako part­ner Depar­ta­mentu Pomocy i Inte­gracji Społecznej, Min­is­terstwa Rodziny Pracy i Poli­tyki Społecznej real­izuje pro­jekt pn.: Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego — pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (POWR.02.05.00–00–0111/16). więcej…

pro­jekt pn.: Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.