Zapraszamy do świata e-booków!

Zapraszamy do świata e-booków!

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku - logoPro­jekt “Orga­ni­za­cja i wdroże­nie ogólnopol­skiego elek­tron­icznego sys­temu komer­c­jal­iza­cji recen­zowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Eko­nom­icznej w Białym­stoku”  jest współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Innowa­cyjna Gospo­darka 2007–2013. Pro­jekt zakłada pod­pisanie 100 umów z Uczel­ni­ami, Insty­tu­tami naukowymi, Sto­warzyszeni­ami i Towarzyst­wami naukowymi w Polsce, w ramach których każde z nich przekaże do umieszczenia w bazie epnp.pl recen­zowane pub­likacje z numerem ISBN i ISSN. Zgod­nie z założe­ni­ami, w bazie zna­jdzie się co najm­niej 8 tysięcy pub­likacji naukowych, autorstwa naukow­ców z całej Pol­ski. Głównym celem pro­jektu jest zwięk­sze­nie akty­wności naukowej Uczelni, Insty­tutów naukowych, Sto­warzyszeń i Towarzystw naukowych oraz szer­sza pop­u­laryza­cja wyników prowad­zonych badań w skali kraju i za granicą.

e-Publikacje Nauki Pol­skiejW bazie epnp.pl zna­j­dują się pub­likacje dar­mowe, jak i udostęp­nione za niewielką opłatą (w wysokości 45 % ceny netto książki w wer­sji papierowej). Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.

Real­iza­tor pro­jektu: Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna w Białymstoku

Biuro pro­jektu e-Publikacje Nauki Pol­skiej:
Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna w Białym­stoku
ul. Choroszcza­ńska 31 p. 23,
15–732 Białys­tok
tel.: +48 85  652 50 94
tel./fax: 85 652 50 62
e-mail: ebook@wse.edu.pl
www.ebook-wse.pl
www.epnp.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.