Rodz­ice na rynku pracy – różne wyzwa­nia, wspólne perspektywy

Logo CPS Dialog

W dniu 14 marca 2014 r. Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego zor­ga­ni­zowało kon­fer­encję pt.: Rodz­ice na rynku pracy – różne wyzwa­nia, wspólne per­spek­tywy”.
W kon­fer­encji wziął udział Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Pod­sekre­tarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko, a także prof. Irena E. Kotowska z Insty­tutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Hand­lowej. Nie zabrakło też głosu prak­tyka, czyli Sto­warzyszenia Matek Pier­wszego Kwartału. Do udzi­ału w pan­elu dyskusyjnym zapros­zono przed­staw­icieli part­nerów społecznych, a także orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz innych insty­tucji zain­tere­sowanych sze­roko poję­tym dialo­giem społecznym i oby­wa­tel­skim. Po raz pier­wszy w CPS “Dia­log” pow­i­tano niecodzi­en­nych gości — dzieci Matek Pier­wszego Kwartału.  więcej …

OFERTA NOCLEGOWA CPS — Dialog

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.