V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna “Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji”

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Polska Akademia Nauk Logo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń, Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zapraszają do udzi­ału  w V Ogólnopol­skiej Kon­fer­encji Naukowo-Dydaktycznej pod patronatem Pol­skiej Akademii Nauk pt.:  “Rynek pracy i ubez­pieczenia w dobie innowacji”,  kon­fer­encja odbędzie się w dni­ach 9–10  wrześ­nia 2014 r. w Olsz­tynie.
Celem kon­fer­encji jest wymi­ana myśli naukowej, zmierza­jąca do oceny czyn­ników społecznych i gospo­dar­czych odd­zi­ału­ją­cych na rynek pracy i rynek ubez­pieczeniowy w dobie innowacji. Pon­adto, celem tym jest zapoz­nanie z niniejszą tem­atyką członków kół naukowych oraz stu­den­tów studiów dok­toranc­kich.
Zgłosze­nie uczest­nictwa w kon­fer­encji prosimy kierować bezpośred­nio na  adres sekre­tariatu komitetu orga­ni­za­cyjnego lub adres poczty elek­tron­icznej:
Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń, ul. Ocza­powskiego 4,  10–719 Olsz­tyn
tel. / faks: (89) 523–43– 48;
e-mail: kps@uwm.edu.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.