Wysokość minimum egzystencji w 2001 r.

Prze­ciętna wielkość min­i­mum egzys­tencji w 2001 roku ksz­tał­towała się na poziomie 335,70 zł dla jed­nej osoby w wieku pro­duk­cyjnym oraz 330,90 zł w przy­padku osoby w wieku emeryckim. Z sza­cunków przy­go­towanych przez ekspertów IPiSS wynika, że w 2001 r. gospo­darstwo domowe z trójką dzieci, żyjące na poziomie min­i­mum egzys­tencji, potrze­bowało tak ksz­tał­tować swoje dochody, by móc zaspokoić potrzeby mate­ri­alne o łącznej wartości 1 495,50 zł. Kat­e­go­ria min­i­mum egzys­tencji wyz­nacza dolne kry­terium ubóstwa. Wartość tego koszyka jest brana pod uwagę w bada­ni­ach GUS nad zasięgiem tzw. skra­jnego ubóstwa. W ostat­nich lat­ach obser­wuje się niepoko­jący wzrost udzi­ału lud­ności żyjącej poniżej kat­e­gorii min­i­mum egzystencji.

Wykres 1.
Zasięg ubóstwa skra­jnego w lat­ach 1994–2000:
– udział osób zna­j­du­ją­cych się poniżej min­i­mum egzystencji.

Wykres 1. Zasięg ubóstwa skrajnego w latach 1994-2000 - udział osób znajdujących się poniżej minimum egzystencji.

Źródło: A. Bieńkuńska (2001), GUS: Sytu­acja gospo­darstw domowych w 2000 r. w świ­etle wyników badań budżetów gospo­darstw domowych, Infor­ma­cja sygnalna.

Prze­ciętna wielkość min­i­mum egzys­tencji w 2001 roku ksz­tał­towała się na poziomie 335,70 zł dla jed­nej osoby w wieku pro­duk­cyjnym oraz 330,90 zł w przy­padku osoby w wieku emeryckim. Sza­cuje się, że gospo­darstwo domowe z trójką dzieci, żyjące na poziomie min­i­mum egzys­tencji, potrze­buje tak ksz­tał­tować swoje dochody, by móc zaspokoić potrzeby mate­ri­alne o łącznej wartości 1 495,50 zł.

Tabela 1
Wysokość min­i­mum egzys­tencji w gospo­darst­wach pra­cown­iczych w 2001 r. w zł.

Wyszczegól­nie­nie                 

Gospo­darstwa pracownicze

1
osobowe
2
osobowe
3
sobowe
3
sobowe
4
osobowe
5
osobowe
M+K/2  M+K M+K+DM M+K+DS M+K+ DM+DS M+K+ DM+2xDS
Żywność 131,5 262,9 369,2 423,6 530,0 690,7
Mieszkanie 175,7 241,3 339,1 339,1 442,3 538,7
Odzież i obuwie 12,8 25,5 40,9 46,1 61,4 81,9
Pozostałe 15,8 30,2 115,8 64,3 149,9 184,3
Łącznie min. egzystencji    335,7 559,9 865,0 873,2 1183,5 1495,5
Min­i­mum
egzys­tencji
per capita
335,7 280,0 288,3 291,1 295,9 299,1

Ź r ó d ł o: Obliczenia Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie na pod­stawie danych GUS.

Tabela 2
Wysokość min­i­mum egzys­tencji w gospo­darst­wach emeryc­kich w 2001 r. w zł.

Wyszczegól­nie­nie

Gospo­darstwa emeryckie

1-osobowe 2-osobowe
M+K/2 M+K
Żywność 123,2 246,5
Mieszkanie 175,7 241,3
Odzież i obuwie 12,8 25,5
Pozostałe 19,2 37,1
Łącznie min. egzystencji 330,9 550,4
Min. egzys­tencji per capita 330,9 275,2

Źródło jak wyżej.

W porów­na­niu z rok­iem poprzed­nim, min­i­mum egzys­tencji wzrosło — zależnie od wielkości i typu gospo­darstw domowych — od 4,5 do 7,5 punk­tów pro­cen­towych. Można powiedzieć, że wzrost ten był umi­arkowany, będąc zbliżonym do prze­cięt­nego wzrostu cen towarów i usług kon­sump­cyjnych w ubiegłym roku, który wyniósł 5,5 punk­tów. W gru­pach potrzeb wyży­wienia i mieszka­nia, stanow­ią­cych znaczną (od 82 do ponad 90%) część wartości koszyka min­i­mum egzys­tencji, dynamika wzrostu była dość umi­arkowana. Wyjątkiem był znaczny (powyżej 10 punk­tów) wzrost kosztów utrzy­ma­nia mieszka­nia dla gospo­darstw jed­noosobowych, zarówno pra­cown­iczych jak i emeryckich.

 Tabela 3
Struk­tura min­i­mum egzys­tencji w gospo­darst­wach pra­cown­iczych w 2001 r. (w %).

Wyszczegól­nie­nie

Gospo­darstwa pracownicze

1
osobowe
2
osobowe
3
osobowe
3
osobowe
4
osobowe
5
osobowe
M+K/2 M+K M+K+DM M+K+DS M+K+ DM+DS M+K+ DM+2xDS
Żywność 39,2 47,0 42,7 48,5 44,8 46,2
Mieszkanie 52,3 43,1 39,2 38,8 37,4 36,0
Odzież i obuwie 3,8 4,6 4,7 5,3 5,2 5,5
Pozostałe 4,7 5,3 13,4 7,4 12,6 12,3
Łącznie min. egzystencji 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło jak wyżej.
Tabela 4
Struk­tura min­i­mum egzys­tencji w gospo­darst­wach emeryc­kich w 2001 r. w %.

Wyszczegól­nie­nie

Gospo­darstwa emeryckie

1-osobowe 2-osobowe
M+K/2 M+K
Żywność 37,2 44,8
Mieszkanie 53,1 43,8
Odzież i obuwie 3,9 4,6
Pozostałe 5,8 6,8
Łącznie min. egzystencji 100,0 100,0

Źródło jak wyżej.

Objaśnienia do tabel: Sym­bole użyte w tabl­icy oznaczają odpowied­nio:
M — mężczyzna w wieku 25–60 lat,
K — kobi­eta w wieku 25–60 lat,
M+K/2 — wydatki na poziomie śred­niej aryt­mety­cznej dla gospo­darstwa mężczyzny i kobi­ety,
DM — dziecko młod­sze w wieku 4–6 lat,
DS– dziecko starsze w wieku 13–15 lat.
W przy­padku gospo­darstw emeryc­kich sym­bole M i K oznaczają odpowied­nio mężczyznę i kobi­etę w wieku powyżej 60 lat.

Infor­ma­cję opra­cował: Piotr Kurowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.