Zatrud­nie­nie na stanowisku spec­jal­isty ds. statystyki i sys­temów informatycznych

Logo FE IPiSS UEZapy­tanie ofer­towe w związku z zatrud­nie­niem na stanowisku spec­jal­isty ds. statystyki i sys­temów infor­maty­cznych w ramach pro­jektu „NARZĘDZIE AGREGOWANIA I MONITOROWANIA DANYCH W OBSZARZE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO” real­i­zowanego w part­nerst­wie z Min­is­terst­wem Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. więcej…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.