Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie pracowników. Opieka długoterminowa

Międzynarodowa konferencja pt.: Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie pracowników. Opieka długoterminowa, Warszawa, 18 czerwca 2019 r.

W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitte, 18 czer­wca 2018 r. (wtorek) w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie, ul. Limanowskiego 23 zor­ga­ni­zowano między­nar­o­dową kon­fer­encję pt. Zmi­any w reg­u­lac­jach uni­jnych doty­czą­cych koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Dele­gowanie pra­cown­ików. Opieka dłu­goter­mi­nowa związana z celami tego pro­jektu.   więcej…
Zapraszamy  wszys­t­kich zain­tere­sowanych do pobra­nia prezen­tacji z kon­fer­encji.

PREZENTACJA

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.