ZZL w firmach XVII edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiZapraszamy do zapoz­na­nia się z opra­cow­aniem o najlep­szych prak­tykach zarządza­nia zasobami ludzkimi wyło­nionych pod­czas XVII edy­cji Konkursu Lider ZZL, pod­sumowaniem kierunków dzi­ałań w nagrod­zonych fir­mach i prezen­tacją korzyści dla przed­siębiorstwa wynika­ją­cych ze stosowa­nia dobrych rozwiązań w dziedzinie zzl.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE ZZL W FIRMACH UCZESTNICZĄCYCH W XVII EDYCJI KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Autorki: dr Anna Rogozińska-Pawełczyk, dr Anna Jawor-Joniewicz, Bar­bara Sajkiewicz
pobierz opracowanie pobierz plik w pdf

Zapraszamy również do zapoz­na­nia się ze stu­di­ami przy­pad­ków opra­cow­anymi na pod­stawie wywiadów przeprowad­zonych z lau­re­atami XVII edy­cji Konkursu Lider ZZL

Miche­lin Pol­ska S.A. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Nex­teer Auto­mo­tive Poland Sp. z o.o. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Sitech Sp. z o.o. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Emi­tel Sp. z o.o.- Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Grupa Azoty S.A. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf

* * *
Pro­jekt real­i­zowany z Nar­o­dowym Bankiem Pol­skim w ramach pro­gramu edukacji ekonomicznej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.