Archiwum autora: DAK

rekrutacja praca 60plus

Zapraszamy do udzi­ału w pro­jek­cie „praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy”, którego celem jest opra­cow­anie i przetestowanie w MMSP prostych narzędzi HR do utrzy­ma­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Debata 27 stycznia

 Pro­gram debaty

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

praca60plus

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w ramach pro­jektu „praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy” prowadzi nabór 16  MMŚP (mikro, małe i śred­nie przed­siębiorstwa) do testu Pro­to­typu mod­elu … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

zaproszenie do debaty

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do uczest­nictwa w XXIII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie. Celem Konkursu jest: zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej, ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Debaty online o Poli­tyce Społecznej 24 czer­wca 2021 r., za 6 dni debata pt. Ekono­mia społeczna i sol­i­darna: na ile „społeczna” i „sol­i­darna”? ZAPRASZAMY

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

XXIII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uruchomiona

 Uruchami­amy XXIII edy­cję Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej. Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac: mag­is­ter­s­kich i dok­tors­kich. Celem Konkursu jest: zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy na debatę pt.: Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”?

Zapraszamy na debatę pt.: Ekono­mia społeczna i sol­i­darna: na ile „społeczna” i „solidarna”?

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych współau­torem pub­likacji „Prze­wod­nik CSR po bez­piecznym i zrównoważonym środowisku pracy” Pub­likacja została przy­go­towana przez inter­dyscy­pli­narny zespół ekspertów i prak­tyków Grupy roboczej ds. relacji z osobami świad­czą­cymi pracę dzi­ała­jącej przy ww. Zes­pole. W skład grupy roboczej … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe