Archiwum autora: Ewa Gimalska

Z wielkim żalem żegnamy Pana Edwarda Marka

Z wielkim żalem żeg­namy Pana Mgr Edwarda Marka zm. 26.04.2012 r.  ekon­o­mistę i poli­tyka społecznego, wielo­let­niego pra­cown­ika Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, pełniącego w lat­ach 1972–1974 funkcję wicedyrek­tora IPiSS. Po okre­sie pracy w admin­is­tracji rzą­dowej na stanowisku Dyrek­tora Depar­ta­mentu w … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do świata e-booków!

Zapraszamy do świata e-booków! Pro­jekt “Orga­ni­za­cja i wdroże­nie ogólnopol­skiego elek­tron­icznego sys­temu komer­c­jal­iza­cji recen­zowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Eko­nom­icznej w Białym­stoku”  jest współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Innowa­cyjna Gospo­darka 2007–2013.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

WARTO WIEDZIEĆ…

WARTO WIEDZIEĆ…      Jak sobie radzą inni? Nie tylko w Polsce rząd i przed­siębiorstwa muszą poradzić sobie z wyzwa­ni­ami, jakie staw­iają przed nimi glob­al­iza­cja, inwest­y­cje zagraniczne, starze­jące się społeczeństwo i fluk­tu­acje gospo­darki, a co za tym idzie konieczność poprawy wyda­jności pracy … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Problemy Polityki Społecznej Studia i Dyskusje

Pole­camy Prob­lemy Poli­tyki Społecznej Stu­dia i Dyskusje rocznik Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej. www.problemyps.pl. Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Profesor Zofia Jacukowicz odeszła

Pro­fe­sor Zofia Jacukow­icz odeszła Z wielkim żalem żeg­namy Panią Prof. dr hab. Zofię Jacukow­icz Wybitną spec­jal­istkę z dziedziny ekonomii pracy i prob­lematyki płac, wielo­let­niego pra­cown­ika Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, związanego z nim od 1972 r. Pani Pro­fe­sor pełniła odpowiedzialne … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Nagroda Intermediów w dziedzinie zdrowia publicznego dla prof. Goliniowskiej

20 listopada 2007 r. w Zamku Królewskim w Warsza­wie Pani Pro­fe­sor Stanisława Goli­nowska otrzy­mała nagrodę Inter­mediów w dziedzinie zdrowia pub­licznego. Stanisława Goli­nowska jest pro­fe­sorem nauk eko­nom­icznych. W lat­ach 1991–1997 kierowała IPiSS. Jest współza­łoży­cielem Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), wiceprze­wod­niczącą Rady Fun­dacji. … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Konfederatka — Przyjaciel Pracodawcy”

Kon­fed­er­atka — Przy­ja­ciel Pra­co­dawcy” Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że w dniu 6 grud­nia 2006 roku Kon­fed­er­acja Pra­co­daw­ców Pol­s­kich uhonorowała Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych Nagrodą “Kon­fed­er­atka — Przy­ja­ciel Pra­co­dawcy” w kat­e­gorii Insty­tucje Naukowe za umiejętne i kon­sek­wentne poszuki­wanie i pop­u­lary­zowanie nowoczenych … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

międzynarodowa konferencja pt.: ICT, społeczna inkluzja i system zabezpieczenia społecznego w Europie

W dni­ach 4–5 listopada 2005 r.odbyła się w Rzymie między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt.: ICT, społeczna inkluzja i sys­tem zabez­pieczenia społecznego w Europie: wskazanie przykładów dobrych prak­tyk, na której zostały zaprezen­towane, pod­sumowu­jące pro­jekt, wyniki analiz doty­czące zmian sys­temów zabez­pieczenia społecznego w Europie … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Informacja o wysokości i strukturze minimum socjalnego średniorocznie w 2004 r.

Infor­ma­cja o wysokości i struk­turze min­i­mum soc­jal­nego śred­niorocznie w 2004 r. W przy­padku małżeństwa mającego na utrzy­ma­niu dwoje dzieci — a więc najbardziej typowego mod­elu rodziny w Polsce — wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego osza­cow­ano na poziomie 2 416,60 zł (czyli … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wartość minimum socjalnego w grudniu 2004 r.

Wartość min­i­mum soc­jal­nego w grud­niu 2004 r. W grud­niu ub. roku wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla najbardziej typowego mod­elu rodziny w Polsce — małżeństwa z dwo­jgiem dzieci na utrzy­ma­niu — osza­cow­ano na poziomie 2 439,60 zł (czyli 609,90 zł na … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe