Aktualności

Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie. Zrównanie faktów, zdarzeń, dochodów i świadczeń

W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego oraz wykony­wanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, 22 czer­wca 2017 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie planowana jest … Czy­taj dalej

International Conference: Problems and Obstacles in Free Movement of Workers and Coordination of Social Security Schemes. Posting. The principle of assimilation of facts, events, income and benefits. 22Th June 2017

W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego oraz wykony­wanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, 22 czer­wca 2017 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie planowana jest między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt. Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Dele­gowanie. Zrów­nanie fak­tów, zdarzeń, dochodów i świad­czeń związana z celami tego pro­jektu więcej…

PROGRAM          AGENDA        FORMULARZ ZGŁOSZENIA/REGISTRATION

Rozwiń >>

O RACJONALNĄ POLITYKĘ RODZINNĄ. RODZINA FORMACJĄ NIEZASTĄPIONĄ?

W imie­niu Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych serdecznie zapraszamy na kon­fer­encję pt.: „O racjon­alną poli­tykę rodzinną. Rodz­ina for­ma­cją nieza­stą­pi­oną?”, dedykowaną Pani prof. dr hab. Boże­nie Balcerzak-Paradowskiej, z okazji Jej jubileuszu. Kon­fer­encja odbędzie … Czy­taj dalej

Konferencja pt.: „O RACJONALNĄ POLITYKĘ RODZINNĄ. RODZINA FORMACJĄ NIEZASTĄPIONĄ?”, 16 maja 2017 r.W imie­niu Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych serdecznie zapraszamy na kon­fer­encję pt.: O racjon­alną poli­tykę rodzinną. Rodz­ina for­ma­cją nieza­stą­pi­oną?”, dedykowaną Pani prof. dr hab. Boże­nie Balcerzak-Paradowskiej, z okazji Jej jubileuszu. Kon­fer­encja odbędzie się: 16 maja 2017 r. (wtorek) w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie, ul. Bolesława Limanowskiego 23. więcej…

Rozwiń >>

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM

Pole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM, autorstwa dr Anny Rogozińskiej-Pawełczyk (…) Mono­grafia poświę­cona zarządza­niu zasobami ludzkimi opartemu na kon­trak­cie psy­cho­log­icznym jest pracą naukową w pełni dojrzałą, uświadami­a­jącą czytel­nikom nowe zależności i trendy w … Czy­taj dalej

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM, autor: dr Anna Rogozińska-PawełczykPole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM, autorstwa dr Anny Rogozińskiej-Pawełczyk

(…) Mono­grafia poświę­cona zarządza­niu zasobami ludzkimi opartemu na kon­trak­cie psy­cho­log­icznym jest pracą naukową w pełni dojrzałą, uświadami­a­jącą czytel­nikom nowe zależności i trendy w tym obszarze. Praca jest wysoce intere­su­jąca mery­to­rycznie i naukowo, porusza obszar nowa­torski, doty­chczas nielicznie rozpoz­nany w lit­er­aturze przed­miotu oraz przed­stawia możli­wości wyko­rzys­ta­nia kon­trak­tów psy­cho­log­icznych w kon­tekś­cie zarządza­nia zasobami ludzkimi. Obszar poz­naw­czy oraz prze-prowadzone bada­nia empiryczne świad­czą o samodziel­ności naukowej Autorki. Poza niek­wes­t­ionowanymi walo­rami mery­to­rycznymi warto także pod­kreślić dużą staran­ność metody­czną. Uważam tym samym, że recen­zowana mono­grafia może stanowić osiąg­nię­cie naukowe, do wskaza­nia przez jej Autorkę, w celu uzyska­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego w dziedzinie nauk eko­nom­icznych w dyscy­plinie nauk o zarządzaniu.

Z recen­zji
dr hab. Agnieszki Sitko-Lutek, prof. UMCS

Rozwiń >>

ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH

Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH autorstwa dr hab. Zdzisława Cza­jki prof. IPiSS. (…) Płace sędz­iów i ref­er­en­darzy wzras­tają automaty­cznie corocznie. Mimo to więk­szość pra­cown­ików, w tym sędziowie nie jest zad­owolona ze swoich płac. … Czy­taj dalej

DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH, autor dr hab. Zdzisław Czajka prof. IPiSSPole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH autorstwa dr hab. Zdzisława Cza­jki prof. IPiSS.
(…) Płace sędz­iów i ref­er­en­darzy wzras­tają automaty­cznie corocznie. Mimo to więk­szość pra­cown­ików, w tym sędziowie nie jest zad­owolona ze swoich płac. Płace nie wspier­ają więc wprowadzanych zmian w zarządza­niu per­son­elem, mają­cych na celu usprawnie­nie pracy sądów i skróce­nie dłu­gości trwa­nia pro­cesów. Nie sprzyja temu także brak wewnętrznej spójności sys­temu płac, zwłaszcza między sędzi­ami i urzęd­nikami.
Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU

Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod red. naukową  prof  Marka Bed­narskiego pt.:  WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU więcej… Zamów pub­likację przez internet

Publikacja IPiSS pt.: WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU, Marek Bednarski (red.), Kazimierz W. Frieske, Zbigniew Klimiuk, Monika Latos-Miłkowska, Aleksandra Majchrowska, Wiktor RutkowskiNowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod red. naukową  prof  Marka Bed­narskiego pt.:  WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU więcej…

Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Pole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, autorstwa prof. Pio­tra Błę­dowskiego oraz dr Zofii Szwedy-Lewandowskej więcej… Zamów pub­likację przez internet

POLITYKA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNEPole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, autorstwa prof. Pio­tra Błę­dowskiego oraz dr Zofii Szwedy-Lewandowskej więcej…

Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRAC

Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, autorstwa   Marty Derlacz-Wawrowskiej. Pub­likacja dostępna jest w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS

http://ksiegarnia.ipiss.com.pl/index.php?nr_rok=0115Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, autorstwa   Marty Derlacz-Wawrowskiej. Pub­likacja dostępna jest w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS

Rozwiń >>

IPISS objął patronatem

Zarządzanie w XXI wieku. Zasoby ludzkie w organizacji przyszłości

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych objął patronatem mery­to­rycznym Kon­fer­encję Naukową nt.: Zarządzanie w XXI wieku. Zasoby ludzkie w orga­ni­za­cji przyszłości orga­ni­za­torzy: Wyższa Szkoła Gospo­darki Eurore­gion­al­nej im. Alcide De Gasperi w Józe­fowie ter­min: 24 maja 2017 r. miejsce: siedz­iba Wyższej Szkoły … Czy­taj dalej

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych objął patronatem mery­to­rycznym Kon­fer­encję Naukową nt.: Zarządzanie w XXI wieku. Zasoby ludzkie w orga­ni­za­cji przyszłości

Wyższa Szkoła Gospo­darki Eurore­gion­al­nej im. Alcide De Gasperi w Józe­fowie orga­ni­za­torzy: Wyższa Szkoła Gospo­darki Eurore­gion­al­nej im. Alcide De Gasperi w Józe­fowie
ter­min: 24 maja 2017 r.
miejsce: siedz­iba Wyższej Szkoły Gospo­darki Eurore­gion­al­nej im. Alcide De Gasperi w Józe­fowie, ul. Sienkiewicza 4, 05–410 Józefów.

więcej…

Rozwiń >>

Prawo pracy 2017 – kluczowe zmiany 2016 oraz nowelizacje przepisów w 2017

Dwu­miesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi objął patronatem medi­al­nym OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA PRACY orga­ni­za­torzy: Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. ter­min: 18 i 19 maja 2017 r. miejsce: Hotel Zatoka***, ul. Trakt Św. Woj­ciecha 149, Gdańsk „Prawo pracy 2017 – kluc­zowe zmi­any … Czy­taj dalej

Dwu­miesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi objął patronatem medi­al­nym OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA PRACY

orga­ni­za­torzy: Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.
ter­min: 18 i 19 maja 2017 r.
miejsce: Hotel Zatoka***, ul. Trakt Św. Woj­ciecha 149, Gdańsk

„Prawo pracy 2017 – kluc­zowe zmi­any 2016 oraz now­eliza­cje przepisów w 2017” – już w maju w Gdańsku!
więcej…

Rozwiń >>

Patronaty i współpraca

Pracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejFundacja Obserwatorium ZarządzaniaPARPVIP Polityka Biznes FaktyMiesięcznik „Praca i Zdrowie”The Warsaw VoicePolskie Stowarzyszenie Zarządzania KadramiMiesięcznik Przyjaciel przy PracyStowarzyszenie Agencji ZatrudnieniaPortal Rybku Pracy HRK.plSerwis Prawno-PracowniczyMiesięcznik Personel i ZarządzaniePraca plPortal Markapracodawcy.plNowoczesna Firma S.A.PulsHR.plMiesięcznik Serwis Administracyjno-SamorządowyKADRY INFOR.PLPortal Osobyzasoby.plDwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


4business&peopleHeuresisLeadership CenterMonster PolskaIDEA! Management ConsultingWYG ConsultingNowoczesna Firma S.A.Polskie Stowarzyszenie Zarządzania KadramiDwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi