Aktualności

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM

Pole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM, autorstwa dr Anny Rogozińskiej-Pawełczyk (…) Mono­grafia poświę­cona zarządza­niu zasobami ludzkimi opartemu na kon­trak­cie psy­cho­log­icznym jest pracą naukową w pełni dojrzałą, uświadami­a­jącą czytel­nikom nowe zależności i trendy w … Czy­taj dalej

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM, autor: dr Anna Rogozińska-PawełczykPole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM, autorstwa dr Anny Rogozińskiej-Pawełczyk

(…) Mono­grafia poświę­cona zarządza­niu zasobami ludzkimi opartemu na kon­trak­cie psy­cho­log­icznym jest pracą naukową w pełni dojrzałą, uświadami­a­jącą czytel­nikom nowe zależności i trendy w tym obszarze. Praca jest wysoce intere­su­jąca mery­to­rycznie i naukowo, porusza obszar nowa­torski, doty­chczas nielicznie rozpoz­nany w lit­er­aturze przed­miotu oraz przed­stawia możli­wości wyko­rzys­ta­nia kon­trak­tów psy­cho­log­icznych w kon­tekś­cie zarządza­nia zasobami ludzkimi. Obszar poz­naw­czy oraz prze-prowadzone bada­nia empiryczne świad­czą o samodziel­ności naukowej Autorki. Poza niek­wes­t­ionowanymi walo­rami mery­to­rycznymi warto także pod­kreślić dużą staran­ność metody­czną. Uważam tym samym, że recen­zowana mono­grafia może stanowić osiąg­nię­cie naukowe, do wskaza­nia przez jej Autorkę, w celu uzyska­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego w dziedzinie nauk eko­nom­icznych w dyscy­plinie nauk o zarządzaniu.

Z recen­zji
dr hab. Agnieszki Sitko-Lutek, prof. UMCS

Rozwiń >>

ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH

Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH autorstwa dr hab. Zdzisława Cza­jki prof. IPiSS. (…) Płace sędz­iów i ref­er­en­darzy wzras­tają automaty­cznie corocznie. Mimo to więk­szość pra­cown­ików, w tym sędziowie nie jest zad­owolona ze swoich płac. … Czy­taj dalej

DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH, autor dr hab. Zdzisław Czajka prof. IPiSSPole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH autorstwa dr hab. Zdzisława Cza­jki prof. IPiSS.
(…) Płace sędz­iów i ref­er­en­darzy wzras­tają automaty­cznie corocznie. Mimo to więk­szość pra­cown­ików, w tym sędziowie nie jest zad­owolona ze swoich płac. Płace nie wspier­ają więc wprowadzanych zmian w zarządza­niu per­son­elem, mają­cych na celu usprawnie­nie pracy sądów i skróce­nie dłu­gości trwa­nia pro­cesów. Nie sprzyja temu także brak wewnętrznej spójności sys­temu płac, zwłaszcza między sędzi­ami i urzęd­nikami.
Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU

Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod red. naukową  prof  Marka Bed­narskiego pt.:  WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU więcej… Zamów pub­likację przez internet

Publikacja IPiSS pt.: WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU, Marek Bednarski (red.), Kazimierz W. Frieske, Zbigniew Klimiuk, Monika Latos-Miłkowska, Aleksandra Majchrowska, Wiktor RutkowskiNowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod red. naukową  prof  Marka Bed­narskiego pt.:  WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU więcej…

Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Pole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, autorstwa prof. Pio­tra Błę­dowskiego oraz dr Zofii Szwedy-Lewandowskej więcej… Zamów pub­likację przez internet

POLITYKA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNEPole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, autorstwa prof. Pio­tra Błę­dowskiego oraz dr Zofii Szwedy-Lewandowskej więcej…

Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRAC

Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, autorstwa   Marty Derlacz-Wawrowskiej. Pub­likacja dostępna jest w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS

http://ksiegarnia.ipiss.com.pl/index.php?nr_rok=0115Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, autorstwa   Marty Derlacz-Wawrowskiej. Pub­likacja dostępna jest w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS

Rozwiń >>

IPISS objął patronatem

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ZMIAN KULTURY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych objął patronatem kon­fer­encję naukowo-biznesową na temat WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ZMIAN KULTURY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ orga­ni­za­torzy: Wydział Zarządza­nia Szkoły Wyższej im. Pawła Włod­kow­ica w Płocku ter­min:30 i 31 marca 2017 r. miejsce: Szkoła Wyższa im. Pawła Włod­kow­ica w … Czy­taj dalej

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych objął patronatem kon­fer­encję naukowo-biznesową na temat WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ZMIAN KULTURY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku orga­ni­za­torzy: Wydział Zarządza­nia Szkoły Wyższej im. Pawła Włod­kow­ica w Płocku
ter­min:30 i 31 marca 2017 r.
miejsce: Szkoła Wyższa im. Pawła Włod­kow­ica w Płocku Al. Kil­ińskiego 12, 09–402 Płock

SEKRETARIAT KONFERENCJI
dr Radosław Knap tel. 605 725 030 e-mail: r.knap@interia.pl
Szkoła Wyższa im. Pawła Włod­kow­ica w Płocku
09–402 Płock, Al. Kil­ińskiego 12, fax (24) 366 41 22

Rozwiń >>

Patronaty i współpraca

Pracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejFundacja Obserwatorium ZarządzaniaPARPVIP Polityka Biznes FaktyMiesięcznik „Praca i Zdrowie”The Warsaw VoicePolskie Stowarzyszenie Zarządzania KadramiMiesięcznik Przyjaciel przy PracyStowarzyszenie Agencji ZatrudnieniaPortal Rybku Pracy HRK.plSerwis Prawno-PracowniczyMiesięcznik Personel i ZarządzaniePraca plPortal Markapracodawcy.plNowoczesna Firma S.A.PulsHR.plMiesięcznik Serwis Administracyjno-SamorządowyKADRY INFOR.PLPortal Osobyzasoby.plDwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


4business&peopleHeuresisLeadership CenterMonster PolskaIDEA! Management ConsultingWYG ConsultingNowoczesna Firma S.A.Polskie Stowarzyszenie Zarządzania KadramiDwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi