Aktualności

INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO

NOWOŚĆ WYDAWNICZA IPiSS INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB  STARSZYCH NA  TLE  PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA  OPIEKUŃCZEGO wkrótce w sprzedaży Autorka: Zofia Czepulis-Rutkowska Prob­lematyka sys­temów emery­tal­nych jest od dawna przed­miotem badań i debat. W ostat­nich dwóch dekadach również sys­temy opieki dłu­goter­mi­nowej znalazły się w … Czy­taj dalej

NOWOŚĆ WYDAWNICZA IPiSS

INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGOINSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB  STARSZYCH NA  TLE  PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA  OPIEKUŃCZEGO wkrótce w sprzedaży

Autorka: Zofia Czepulis-Rutkowska

Prob­lematyka sys­temów emery­tal­nych jest od dawna przed­miotem badań i debat. W ostat­nich dwóch dekadach również sys­temy opieki dłu­goter­mi­nowej znalazły się w sferze zain­tere­sowań naukow­ców i poli­tyków. Te dwie insty­tucje stanowią istotny ele­ment państwa dobrobytu.
Wszys­tkie kraje europe­jskie stoją dzisiaj wobec wyzwań związanych z proce­sami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi  i pode­j­mują istotne dzi­ała­nia doty­czące przeo­brażeń państwa opiekuńczego. Kon­cepcja państwa dobrobytu zmienia się i obec­nie ewolu­uje w stronę nowego paradyg­matu – inwest­y­cji soc­jal­nych.
W książce pod­jęto anal­izę przeo­brażeń państwa dobrobytu w kra­jach reprezen­tu­ją­cych jego różne mod­ele. W ramach porów­na­nia roz­maitych  rozwiązań i trendów uwzględ­niono Niemcy, reprezen­tu­jące model kon­ser­waty­wny, Wielką Bry­tanię – reprezen­tu­jącą model lib­er­alny oraz Szwecję – model soc­jaldemokraty­czny, a także Pol­skę jako przykład mod­elu postko­mu­nisty­cznego.
W szczegól­ności omówiono rozwiąza­nia w zakre­sie sys­temów emery­tal­nych oraz opieki dłu­goter­mi­nowej na tle ten­dencji zmian mod­e­lowych w państ­wach dobrobytu.

Rozwiń >>

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM

Pole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM, autorstwa dr Anny Rogozińskiej-Pawełczyk (…) Mono­grafia poświę­cona zarządza­niu zasobami ludzkimi opartemu na kon­trak­cie psy­cho­log­icznym jest pracą naukową w pełni dojrzałą, uświadami­a­jącą czytel­nikom nowe zależności i trendy w … Czy­taj dalej

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM, autor: dr Anna Rogozińska-PawełczykPole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM, autorstwa dr Anny Rogozińskiej-Pawełczyk

(…) Mono­grafia poświę­cona zarządza­niu zasobami ludzkimi opartemu na kon­trak­cie psy­cho­log­icznym jest pracą naukową w pełni dojrzałą, uświadami­a­jącą czytel­nikom nowe zależności i trendy w tym obszarze. Praca jest wysoce intere­su­jąca mery­to­rycznie i naukowo, porusza obszar nowa­torski, doty­chczas nielicznie rozpoz­nany w lit­er­aturze przed­miotu oraz przed­stawia możli­wości wyko­rzys­ta­nia kon­trak­tów psy­cho­log­icznych w kon­tekś­cie zarządza­nia zasobami ludzkimi. Obszar poz­naw­czy oraz prze-prowadzone bada­nia empiryczne świad­czą o samodziel­ności naukowej Autorki. Poza niek­wes­t­ionowanymi walo­rami mery­to­rycznymi warto także pod­kreślić dużą staran­ność metody­czną. Uważam tym samym, że recen­zowana mono­grafia może stanowić osiąg­nię­cie naukowe, do wskaza­nia przez jej Autorkę, w celu uzyska­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego w dziedzinie nauk eko­nom­icznych w dyscy­plinie nauk o zarządzaniu.

Z recen­zji
dr hab. Agnieszki Sitko-Lutek, prof. UMCS

Rozwiń >>

ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH

Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH autorstwa dr hab. Zdzisława Cza­jki prof. IPiSS. (…) Płace sędz­iów i ref­er­en­darzy wzras­tają automaty­cznie corocznie. Mimo to więk­szość pra­cown­ików, w tym sędziowie nie jest zad­owolona ze swoich płac. … Czy­taj dalej

DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH, autor dr hab. Zdzisław Czajka prof. IPiSSPole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH autorstwa dr hab. Zdzisława Cza­jki prof. IPiSS.
(…) Płace sędz­iów i ref­er­en­darzy wzras­tają automaty­cznie corocznie. Mimo to więk­szość pra­cown­ików, w tym sędziowie nie jest zad­owolona ze swoich płac. Płace nie wspier­ają więc wprowadzanych zmian w zarządza­niu per­son­elem, mają­cych na celu usprawnie­nie pracy sądów i skróce­nie dłu­gości trwa­nia pro­cesów. Nie sprzyja temu także brak wewnętrznej spójności sys­temu płac, zwłaszcza między sędzi­ami i urzęd­nikami.
Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU

Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod red. naukową  prof  Marka Bed­narskiego pt.:  WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU więcej… Zamów pub­likację przez internet

Publikacja IPiSS pt.: WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU, Marek Bednarski (red.), Kazimierz W. Frieske, Zbigniew Klimiuk, Monika Latos-Miłkowska, Aleksandra Majchrowska, Wiktor RutkowskiNowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod red. naukową  prof  Marka Bed­narskiego pt.:  WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU więcej…

Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Pole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, autorstwa prof. Pio­tra Błę­dowskiego oraz dr Zofii Szwedy-Lewandowskej więcej… Zamów pub­likację przez internet

POLITYKA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNEPole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, autorstwa prof. Pio­tra Błę­dowskiego oraz dr Zofii Szwedy-Lewandowskej więcej…

Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRAC

Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, autorstwa   Marty Derlacz-Wawrowskiej. Pub­likacja dostępna jest w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS

http://ksiegarnia.ipiss.com.pl/index.php?nr_rok=0115Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, autorstwa   Marty Derlacz-Wawrowskiej. Pub­likacja dostępna jest w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS

Rozwiń >>

IPISS objął patronatem

IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych objął patronatem IX Zjazd Kat­edr Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi Zarządzanie różnorod­noś­cią w świ­etle wyzwań współczes­nego rynku pracy orga­ni­za­torzy: Kat­e­dra Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządza­nia, Uni­w­er­sytet Łódzki ter­min: 18–20 wrześ­nia 2017 r. miejsce:Wydział Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, ul. Mate­jki … Czy­taj dalej

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych objął patronatem IX Zjazd Kat­edr Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi Zarządzanie różnorod­noś­cią w świ­etle wyzwań współczes­nego rynku pracy

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

orga­ni­za­torzy: Kat­e­dra Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządza­nia, Uni­w­er­sytet Łódzki
ter­min: 18–20 wrześ­nia 2017 r.
miejsce:Wydział Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, ul. Mate­jki 22/26, 90–237 Łódź

więcej infor­ma­cji na: http://kzzl.wz.uni.lodz.pl/aktualnosci/ix-zjazd-katedr-zarzadzania-zasobami-ludzkimi/

Rozwiń >>

Dylematy współczesnego rynku pracy

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych objął patronatem mery­to­rycznym VIII kon­fer­encję naukową „Dylematy współczes­nego rynku pracy” orga­ni­za­torzy: Cen­trum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach ter­min: 11–13 wrześ­nia 2017 r. miejsce: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Kocierz Tar­gan­ice, ul. BeskidzkaKon­takt: Cen­trum Badań … Czy­taj dalej

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych objął patronatem mery­to­rycznym VIII kon­fer­encję naukową „Dylematy współczes­nego rynku pracy”

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach orga­ni­za­torzy: Cen­trum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach
ter­min: 11–13 wrześ­nia 2017 r.
miejsce: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Kocierz Tar­gan­ice, ul. BeskidzkaKon­takt: Cen­trum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy, tel. 32 257 70 83, e-mail: cbis.rynekpracy@ue.katowice.pl

Rozwiń >>

Patronaty i współpraca

Pracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejFundacja Obserwatorium ZarządzaniaPARPVIP Polityka Biznes FaktyMiesięcznik „Praca i Zdrowie”The Warsaw VoicePolskie Stowarzyszenie Zarządzania KadramiMiesięcznik Przyjaciel przy PracyStowarzyszenie Agencji ZatrudnieniaPortal Rybku Pracy HRK.plSerwis Prawno-PracowniczyMiesięcznik Personel i ZarządzaniePraca plPortal Markapracodawcy.plNowoczesna Firma S.A.PulsHR.plMiesięcznik Serwis Administracyjno-SamorządowyKADRY INFOR.PLPortal Osobyzasoby.plDwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


4business&peopleHeuresisLeadership CenterMonster PolskaIDEA! Management ConsultingWYG ConsultingNowoczesna Firma S.A.Polskie Stowarzyszenie Zarządzania KadramiDwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi