Archiwum kategorii: Aktualności stałe

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzystencji

|INFORMACJA STAŁA Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzys­tencji Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności stałe | Komentowanie nie jest możliwe

Publikacje Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

|INFORMACJA STAŁA Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.

Opublikowano Aktualności stałe | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do świata e-booków

|INFORMACJA STAŁA Zapraszamy do świata e-booków! Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…

Opublikowano Aktualności stałe | Komentowanie nie jest możliwe

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

|INFORMACJA STAŁA Główna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności stałe | Komentowanie nie jest możliwe