Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA I

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
prof. Leszek Bal­cerow­icz
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

Pier­wszą edy­cję konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi zakończyła uroczys­tość wręczenia nagród i wyróżnień. Po doko­na­niu przeglądu i pod­sumowa­niu wyników pier­wszego i drugiego etapu postępowa­nia konkur­sowego Komitet Oce­ni­a­jący nomi­nował najlep­sze firmy do nagrody głównej, nagród w poszczegól­nych obszarach zarządza­nia zasobami ludzkimi oraz wyróżnień. Nom­i­nacje zostały roz­pa­tr­zone przez Kapitułę Nagrody Konkursu, pod prze­wod­nictwem prof. Stanisławy Borkowskiej — pomysło­daw­czyni Konkursu.
——————————————————————————–
Na pod­stawie wyników I etapu Konkursu sfor­mułować można ogólny wniosek, że pol­skie firmy osią­gają szereg sukcesów w tej dziedzinie zarządza­nia. Wśród wyróż­ni­a­ją­cych się obszarów ZZL wymienić należy szy­bko rozwi­ja­jące się sys­temy szkoleń i roz­woju pra­cown­iczego, pro­ce­dury ocen pra­cown­iczych, sys­temy wyna­grodzeń. Nieza­przeczalne są także osiąg­nię­cia wielu przed­siębiorstw w zakre­sie restruk­tu­ryza­cji zatrud­nienia oraz wdraża­nia nowoczes­nych metod ZZL. Z satys­fakcją odno­towu­jemy fakt, że nie tylko nagrod­zone i wyróżnione firmy doce­ni­ają znacze­nie zarządza­nia zasobami ludzkimi jako czyn­nika zwięk­sza­jącego konkuren­cyjność firm na rynku i kon­sek­went­nie wdrażają nowoczesne metody zarządza­nia, a osiąg­nię­cia i dorobek tych najlep­szych mogą stanowić punkt odniesienia dla innych firm prag­ną­cych zapewnić sukces swo­jej orga­ni­za­cji.
W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom I edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięzcom.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody

 

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • PTK Centertel Sp. z o.o.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2000
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

  za wybitne osiąg­nię­cia w obszarze restruk­tu­ryza­cji zatrudnienia

 • SANITEC Koło Sp. z o.o.

  za wybitne osiąg­nię­cia w obszarze szkole­nia roz­woju pracowników

 • Nature Gift Distribution Sp. z o.o.

  za wybitne osiąg­nię­cia w obszarze sys­temów ocen pracowniczych

 • Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.

  za wybitne osiąg­nię­cia w obszarze nowoczes­nych metod zzl

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

  za osiąg­nię­cia w obszarze wartoś­ciowa­nia pracy

 • Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska

  za osiąg­nię­cia w zakre­sie przy­go­towań do restruk­tu­ryza­cji zatrudnienia