Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA II

HONOROWY PATRONAT
Lon­gin Komołowski
Wicepremier ds. Społecznych, Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej
Janusz Stein­hoff
Wicepremier ds. Gospo­dar­czych, Min­is­ter Gospodarki

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
prof. Leszek Bal­cerow­icz
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

Inic­jatywa Per­sonel XXI wieku

Komitet Oce­ni­a­jący w składzie:
prof. Stanisława Borkowska — prze­wod­nicząca Rady Konkursu i Kapituły Nagrody, IPiSS
prof. Aleksy Pocz­towski,
Paweł Bochniarz,
Zofia Szad­kowska,
Izabela Hebda-Czaplicka,
Ewa Gimal­ska — sekre­tarz,
na posiedze­niu w dniu 18 lipca 2001 r. dokonał pod­sumowa­nia wyników pier­wszego i drugiego etapu postępowa­nia konkur­sowego w II edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.
W Konkur­sie uczest­niczyło 77 firm. Do drugiego etapu zak­wal­i­fikowało się 59 firm, etap ten — audyt per­son­alny, służył potwierdze­niu i wery­fikacji danych zawartych w anki­etach oraz pogłę­bi­e­niu oceny stanu poszczegól­nych obszarów zarządza­nia zasobami ludzkimi w audy­towanych fir­mach. Po doko­na­niu przeglądu wyników pier­wszego i drugiego etapu postępowa­nia konkur­sowego Komitet Oce­ni­a­jący, na pod­stawie liczby uzyskanych przez firmy punk­tów z anki­ety oraz wskazań audy­torów — zarekomen­dował do grona Lau­re­atów 20 firm.

——————————————————————————–
Kapituła Nagrody z satys­fakcją odno­towuje fakt, iż coraz więcej firm doce­nia znacze­nie zarządza­nia zasobami ludzkimi i z pełnym zau­faniem pod­daje wery­fikacji swoje doty­chcza­sowe dzi­ała­nia w tym obszarze, przys­tępu­jąc do Konkursu. Spośród wielu dobrych i bardzo dobrych firm, te najlep­sze mogą stanowić przykład dla przed­siębiorstw, które pragną osiągnąć sukces. Wyniki Konkursu mogą być bazą porów­naw­czą dla rozważań w zakre­sie zarządza­nia zasobami ludzkimi, ich ogłosze­nie w spec­jal­nym rapor­cie oraz pub­likacja studium przy­pad­ków najlep­szych firm biorą­cych udział w Konkur­sie może sty­mu­lować rozwój nowoczes­nych metod HRM i dawać nadzieję na pod­niesie­nie poziomu zarządza­nia zasobami ludzkimi w pol­s­kich fir­mach.
W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom II edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięz­com i laureatom.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody  

 

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • BRE BANK S.A.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2001
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • Antalis Poland Sp. z o.o.

  Szafirowa Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2001
  w kat­e­gorii małych i śred­nich firm
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • XEROX Polska Sp. z o.o.

  za wybitne osiąg­nię­cia w obszarze szkole­nia i roz­woju personelu

 • Zakłady Azotowe Anwil S.A.

  za wybitne osiąg­nię­cia w obszarze restruk­tu­ryza­cji sys­temów zarządza­nia zasobami ludzkimi

 • Motorola Polska Sp. z o.o.

  za wybitne osiąg­nię­cia w obszarze sys­temów ocen pracowniczych

 • Ovita Nutricia Sp. z o.o.

  za wybitne osiąg­nię­cia w obszarze nowoczes­nych metod zarządza­nia zasobami ludzkimi

 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

  za spójność strate­gii zzl

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • IMG Information Management Sp. z o.o.

  za nowoczesne metody zzl

 • ComputerLand S.A.

  za szkole­nia i rozwój pracowników

 • Lubella S.A.

  za sys­tem ocen pracowniczych

DYPLOM LAUREATA
otrzymały firmy:

 • TIM S.A.
 • Cezex Sp. z o.o.
 • Geofizyka Kraków Sp. z o.o.
 • LUKAS Bank S.A.
 • Huta Aluminium “Konin” S.A.
 • EMPIK Sp. z o.o.
 • THOMSON Polkolor
 • ppup Poczta Polska CZPP
 • Nature Gift Distribution Sp. z o.o
 • Danfoss Sp. z o.o.