Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA III

HONOROWY PATRONAT
Alek­sander Kwaśniewski
Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Polskiej

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
prof. Leszek Bal­cerow­icz
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

26 wrześ­nia 2002 r.w Hotelu Jan III Sobieski w Warsza­wie odbyła się uroczysta Gala, kończąca III edy­cję Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, orga­ni­zowanego przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych.
Poziom zarządza­nia zasobami ludzkimi (zzl) w fir­mach uczest­niczą­cych w tegorocznej edy­cji Konkursu okazał się bardzo wysoki i wyrów­nany. Przed Kapitułą Nagrody stało więc niełatwe zadanie wyłonienia spośród grupy przed­siębiorstw o zbliżonym poziomie zzl firmy najlep­szej — Lid­era Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Na pod­kreśle­nie zasługuje wysoki poziom zzl w insty­tuc­jach ze sfery usług społecznych, eduka­cyjnych i administracji.

Kapituła Nagrody w składzie:
Jerzy Haus­ner — Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej
Jacek Piechota — Min­is­ter Gospo­darki
Stanisława Borkowska — Prze­wod­nicząca Rady Konkursu i Kapituły Nagrody, IPiSS
Bożenna Balcerzak-Paradowska — Dyrek­tor IPiSS
Hen­ryka Bochniarz — Prezy­dent Pol­skiej Kon­fed­er­acji Pra­co­daw­ców Pry­wat­nych,
Wiceprezy­dent Pol­skiej Rady Biz­nesu
Jerzy Ker­szke — Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr NBP
Krzysztof Kwiecień — Prezes Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
Zbig­niew Ludger Olszewski — Prezes Zarządu Fun­dacji Polo­nia
Jacek B. Stępień — Dyrek­tor Gen­er­alny Europe­jskiego Insty­tutu Zarządza­nia,
Bog­dan Wawrzy­niak — Prezes Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr,
Andrzej Wol­ski — Zastępca Dyrek­tora Gen­er­al­nego Związku Banków Polskich

uhonorowała 14 firm.
——————————————————————————–

Na pod­stawie wyników I etapu Konkursu sfor­mułować można ogólny wniosek, że pol­skie firmy osią­gają szereg sukcesów w tej dziedzinie zarządza­nia. Wśród wyróż­ni­a­ją­cych się obszarów zzl wymienić należy szy­bko rozwi­ja­jące się sys­temy szkoleń i roz­woju pra­cown­iczego, pro­ce­dury ocen pra­cown­iczych, sys­temy wyna­grodzeń. Nieza­przeczalne są także osiąg­nię­cia wielu przed­siębiorstw w zakre­sie restruk­tu­ryza­cji zatrud­nienia oraz wdraża­nia nowoczes­nych metod zzl. Z satys­fakcją odno­towu­jemy fakt, że nie tylko nagrod­zone i wyróżnione firmy doce­ni­ają znacze­nie zarządza­nia zasobami ludzkimi jako czyn­nika zwięk­sza­jącego konkuren­cyjność firm na rynku i kon­sek­went­nie wdrażają nowoczesne metody zarządza­nia, a osiąg­nię­cia i dorobek tych najlep­szych mogą stanowić punkt odniesienia dla innych firm prag­ną­cych zapewnić sukces swo­jej orga­ni­za­cji. W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom III edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięz­com i laureatom.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2002
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • PARTNER CENTER Sp. z o.o.

  Szafirowa Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2002
  w kat­e­gorii małych i śred­nich firm
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • XEROX Polska Sp. z o.o.

  za kre­owanie kap­i­tału ludzkiego

 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

  za pro­gram pro­duk­ty­wności pracy

 • Polkomtel S.A.

  za spójność strate­gii i metod zzl

 • ComputerLand S.A.

  za stosowanie nowoczes­nych metod zarządza­nia zasobami ludzkimi

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  za rozwi­janie orga­ni­za­cji uczącej się

 • ADB POLSKA Sp. z o.o.

  za inwest­owanie w rozwój pracowników

 • HOCHTIEF Polska Sp. z o.o.

  za efek­ty­wną restruk­tu­ryza­cję zatrudnienia

DYPLOM LAUREATA
otrzymały firmy:

 • Urząd Miejski w Gliwicach
 • Shell Gas Polska Sp. z o.o.
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
 • Rafineria Jasło S.A.
 • Alstom Power Sp. z o.o.