Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA IV

HONOROWY PATRONAT
Alek­sander Kwaśniewski
Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Polskiej

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
prof. Leszek Bal­cerow­icz
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

29 wrześ­nia 2003 r. w Hotelu Jan III Sobieski w Warsza­wie odbyła się uroczysta Gala, wręczenia nagród w IV edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.

Kapituła Nagrody w składzie:
Jerzy Haus­ner — Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej
Jacek Piechota — Min­is­ter Gospo­darki
Stanisława Borkowska — Prze­wod­nicząca Rady Konkursu i Kapituły Nagrody, IPiSS
Bożenna Balcerzak-Paradowska — Dyrek­tor IPiSS
Hen­ryka Bochniarz — Prezy­dent Pol­skiej Kon­fed­er­acji Pra­co­daw­ców Pry­wat­nych,
Wiceprezy­dent Pol­skiej Rady Biz­nesu
Jerzy Ker­szke — Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr NBP
Krzysztof Kwiecień — Prezes Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
Zbig­niew Ludger Olszewski — Prezes Zarządu Fun­dacji Polo­nia
Jacek B. Stępień — Dyrek­tor Gen­er­alny Europe­jskiego Insty­tutu Zarządza­nia
Bog­dan Wawrzy­niak — Prezes Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
Andrzej Wol­ski — Zastępca Dyrek­tora Gen­er­al­nego Związku Banków Polskich

uhonorowała 15 firm.

——————————————————————————–
Zbiorowość firm, które z roku na rok przys­tępują do Konkursu reprezen­tuje, ogól­nie biorąc, coraz wyższy poziom kul­tury zarządza­nia zasobami ludzkimi. Jest to, niewąt­pli­wie rezul­tat ros­nącego pro­fesjon­al­izmu osób odpowiedzial­nych za sprawy zzl w tych orga­ni­za­c­jach. Nie bez znaczenia jest także efekt syn­te­ty­cznego upowszech­ni­a­nia wiedzy doty­czącej nowoczes­nego zarządza­nia zasobami ludzkimi i jego prak­ty­cznego stosowa­nia.
W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom IV edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięz­com i laureatom.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody  

 

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • ComputerLand S.A.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2003
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  Szafirowa Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2003
  w kat­e­gorii małych i śred­nich firm
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

KRYSZTAŁOWA STATUETKA
dla trzykrotnego zdobywcy Bursztynowej Statuetki

 • XEROX Polska Sp. z o.o.

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • ESI Polska Sp. z o.o. – Zakład Dar Natury w Warszawie

  za efek­ty­wne zarządzanie zasobami ludzkimi w pro­ce­sie zmian organizacyjnych

 • XEROX Polska Sp. z o.o.

  za innowa­cyjne rozwiąza­nia w zarządza­niu kap­i­tałem ludzkim

 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A.

  za rozwój pracowników

 • IMG Information Management Polska Sp. z o.o.

  za stosowanie nowoczes­nych narzędzi zarządza­nia wiedzą

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Philips Lighting Poland S.A.

  za wdroże­nie Zin­te­growanej Karty Wyników w obszarze zzl

 • Telekomunikacja Polska S.A.

  za real­iza­cję pro­gramu „Praca za Pracowników”

DYPLOM LAUREATA
otrzymały firmy:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 • Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A.
 • Classen-Pol S.A.
 • Hutmen S.A.
 • Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.
 • Egis Polska Sp. z o.o.