Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA V

HONOROWY PATRONAT
Alek­sander Kwaśniewski
Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Polskiej

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
prof. Leszek Bal­cerow­icz
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

29 wrześ­nia 2004 r. w Hotelu Jan III Sobieski w Warsza­wie odbyła się uroczysta Gala, wręczenia nagród w V edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.

Kapituła Nagrody w składzie:
prof. Stanisława Borkowska Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody, IPiSS
dr Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dyrek­tor IPiSS
prof. dr hab. Aleksy Pocz­towski, Prze­wod­niczący Komitetu Oce­ni­a­jącego, Akademia Eko­nom­iczna w Krakowie
Elż­bi­eta Stro­jna, Min­is­terstwo Gospo­darki i Pracy (w imie­niu Wicepremiera prof. Jerzego Haus­nera)
Marzena Mielecka, Insty­tut Zarządza­nia (w imie­niu Zbig­niewa Ludgera Olszewskigo) Ryszard Michal­czyk, Pol­skie Sto­warzysze­nie Zarządza­nia Kadrami
Jerzy Ker­szke, Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr Nar­o­dowego Banku Pol­skiego
Krzysztof Kwiecień, Klub Lid­era ZZL
dr Jacek Stępień, Europe­jski Insty­tut Zarządza­nia
dr Antoni Lud­wiczyński, Pol­ska Fun­dacja Pro­mocji Kadr (w imie­niu prof. Bog­dana Wawrzyniaka)

uhonorowała 10 firm.

——————————————————————————–
W pod­sumowa­niu V edy­cji Konkursu można stwierdzić, że orga­ni­za­cje, opier­a­jące swoją dzi­ałal­ność na nowoczes­nych tech­nolo­giach oraz wiedzy, a także firmy będące w całości lub w części włas­noś­cią kap­i­tału zagranicznego częś­ciej prezen­tują szczegól­nie wysokie stan­dardy jakoś­ciowe zarządza­nia kap­i­tałem ludzkim. One też, w znacznej mierze stanowić mogą wzór na tym podłożu oraz dobrą bazę dla odniesień porów­naw­czych ze strony innych orga­ni­za­cji.
W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom V edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięz­com i laureatom.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody

 

 

 

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • ComputerLand S.A.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2004
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  Szafirowa Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2004
  w kat­e­gorii małych i śred­nich firm
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • IBM Polska Sp. z o.o.

  za efek­ty­wną kon­sol­i­dację zatrudnienia

 • Sonion Polska Sp. z o.o.

  za part­nerstwo w zarządza­niu zasobami ludzkimi

 • Bank Pekao S.A.

  za rozwój kadry kierowniczej

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A.

  za wprowadze­nie zobiek­ty­wiz­owanego sys­temu wyna­gradza­nia pow­iązanego z roz­wo­jem pracowników

 • BRE Bank S.A.

  za Intrane­towy e-learning

 • Rafineria Jasło S.A.

  za kon­sek­wentne doskonale­nie zzl

 • IMG Information Management Polska Sp. z o.o.

  za stosowanie zin­te­growanego zarządza­nia kadrami

 • Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.

  za bada­nia satys­fakcji z pracy