Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA VI

HONOROWY PATRONAT
Alek­sander Kwaśniewski
Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Polskiej

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
prof. Leszek Bal­cerow­icz
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

29 wrześ­nia 2005 r. w Hotelu Jan III Sobieski w Warsza­wie wręc­zono stat­uetki i nagrody w VI edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.

Kapituła Nagrody w składzie:
prof. Stanisława Borkowska, Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody, IPiSS
dr Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dyrek­tor IPiSS
prof. dr hab. Aleksy Pocz­towski, Prze­wod­niczący Komitetu Oce­ni­a­jącego, Akademia Eko­nom­iczna w Krakowie
Krzysztof Kacz­marek, Min­is­terstwo Gospo­darki i Pracy (w imie­niu Min­is­tra Gospo­darki i Pracy, Jacka Piechoty)
Grażyna Spytek-Bandurska, Pol­ska Kon­fed­er­acja Pra­co­daw­ców Pry­wat­nych “Lewiatan” (w imie­niu Prezy­dent Pol­skiej Kon­fed­er­acji Pra­co­daw­ców Pry­wat­nych “Lewiatan”, Hen­ryki Bochniarz)
Zbig­niew Ludger Olszewski, Fun­dacja Polo­nia, Insty­tut Zarządza­nia
Jerzy Ker­szke, Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr Nar­o­dowego Banku Pol­skiego
Krzysztof Kwiecień, Klub Lid­era ZZL
dr Jacek Stępień, Europe­jski Insty­tut Zarządza­nia
dr Antoni Lud­wiczyński, Pol­ska Fun­dacja Pro­mocji Kadr (w imie­niu prof. Bog­dana Wawrzyniaka)

uhonorowała 12 firm.

——————————————————————————–

Spoglą­da­jąc na wyniki doty­chcza­sowych edy­cji Konkursu sfor­mułować można kon­kluzję, że tym, co stanowi charak­terysty­czny wyróżnik uczest­niczą­cych w nim orga­ni­za­cji, jest postępu­jący z roku na rok wzrost rangi zzl, jako istot­nego czyn­nika budowa­nia pozy­cji firmy na konkuren­cyjnym i zmieni­a­ją­cym się rynku.
W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom VI edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięz­com i lau­re­atom.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody

 

 

 

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • ComputerLand S.A.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2005
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  Szafirowa Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2005
  w kat­e­gorii małych i śred­nich firm
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A.

  za ksz­tał­towanie kli­matu organizacyjnego

 • Sonion Polska Sp. z o.o.

  za innowa­cyjność w zzl

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

  za pro­ces inte­gracji kulturowej

 • Bank BPH S.A.

  za innowa­cyjne pro­gramy roz­woju kap­i­tału ludzkiego

 • Tesco Polska Sp. z o.o.

  za inic­jatywy w obszarze społecznej odpowiedzial­ności biznesu

DYPLOM LAUREATA
otrzymały firmy:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 • Michelin Polska S.A.
 • DHL Express – Grupa
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina
 • Przedszkole nr 4 w Warszawie