Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA VII

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

8 czer­wca 2006 r. w Hotelu Polo­nia Palace w Warsza­wie zostały wręc­zone stat­uetki i nagrody w VII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.

Kapituła Nagrody w składzie:
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody
oraz przed­staw­iciele:
Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej
Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych
Europe­jskiego Insty­tutu Zarządza­nia
Nar­o­dowego Banku Pol­skiego
Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
Pol­skiej Kon­fed­er­acji Pra­co­daw­ców Pry­wat­nych “Lewiatan“
Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
Sto­warzyszenia Dorad­ców Per­son­al­nych
Zarządu Fun­dacji Polo­nia Związku Banków Polskich

uhonorowała 12 firm.


Spoglą­da­jąc na wyniki doty­chcza­sowych edy­cji Konkursu sfor­mułować można kon­kluzję, że tym, co stanowi charak­terysty­czny wyróżnik uczest­niczą­cych w nim orga­ni­za­cji, jest postępu­jący z roku na rok wzrost rangi zzl, jako istot­nego czyn­nika budowa­nia pozy­cji firmy na konkuren­cyjnym i zmieni­a­ją­cym się rynku.

W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom VII edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięz­com i laureatom.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody

 

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • Sonion Polska Sp. z o.o.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2006
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • NATALIA GOLD – Józef Czerniejewski

  Szafirowa Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2006
  w kat­e­gorii małych i śred­nich firm
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A.

  za osiąg­nię­cia w obszarze społecznej odpowiedzial­ności biznesu

 • Michelin Polska S.A.

  za nowoczesne metody roz­woju kap­i­tału ludzkiego

 • Tesco Polska Sp. z o.o.

  za rozwój kadry kierowniczej

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.

  w obszarze ocen pracowniczych

 • KGHM Polska Miedź S.A.

  za strate­giczne zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Lotos Jasło S.A.

  za rozwój pracowników

 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

  za inwest­owanie w rozwój talentów

DYPLOM LAUREATA
otrzymały firmy:

 • Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
 • Navo Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o.
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku