Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA VIII

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

31 maja 2007 r. w Hotelu Polo­nia Palace w Warsza­wie zostały wręc­zone stat­uetki i nagrody w VIII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.

Kapituła Nagrody w składzie:
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody
oraz przed­staw­iciele:
Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej
Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych
Europe­jskiego Insty­tutu Zarządza­nia
Nar­o­dowego Banku Pol­skiego
Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
Pol­skiej Kon­fed­er­acji Pra­co­daw­ców Pry­wat­nych “Lewiatan“
Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
Sto­warzyszenia Dorad­ców Per­son­al­nych
Zarządu Fun­dacji Polo­nia Związku Banków Polskich

uhonorowała 11 firm.


W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom VIII edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięz­com i laureatom.  

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody

 

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • Michelin Polska S.A.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2007
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  Szafirowa Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2007
  w kat­e­gorii małych i śred­nich firm
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

KRYSZTAŁOWA STATUETKA
dla trzykrotnego zdobywcy Bursztynowej Statuetki

 • Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A.

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Bank BPH S.A.

  za wdroże­nie e-rekrutacji

 • Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A.

  za budowanie przy­jaznego środowiska pracy

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Real, Sp. z o.o. i spółka” spółka komandytowa

  za pro­fesjon­alne pode­jś­cie do zzl w pro­ce­sie fuzji

 • Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

  za doskonale­nie i standaryza­cję pro­cesów zzl

 • Bank Zachodni WBK S.A.

  za pro­gram roz­woju kadry kierowniczej

 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

  za kon­sek­wentne doskonale­nie zzl

DYPLOM LAUREATA
otrzymały firmy:

 • Grupa Lotos S.A.
 • BRE Bank S.A.
 • Urząd Miasta Poznania