Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA IX

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

9 czer­wca 2008 r. w Hotelu Polo­nia Palace w Warsza­wie zostały wręc­zone stat­uetki i nagrody w IX edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. 

Kapituła Nagrody w składzie:
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody
oraz przed­staw­iciele:
Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej
Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych
Europe­jskiego Insty­tutu Zarządza­nia
Nar­o­dowego Banku Pol­skiego
Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
Pol­skiej Kon­fed­er­acji Pra­co­daw­ców Pry­wat­nych “Lewiatan”
Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
Sto­warzyszenia Dorad­ców Per­son­al­nych Zarządu Fun­dacji Polo­nia
Związku Banków Polskich

uhonorowała 10 firm.


W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom IX edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięz­com i laureatom.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • Michelin Polska S.A.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2008
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  Szafirowa Stat­uetka
  i tytuł  LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2008
  w kat­e­gorii małych  i śred­nich firm
  za wybitne  osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Tesco Polska Sp. z o.o.

  za rozwój kap­i­tału ludzkiego

 • Bank Zachodni WBK S.A.

  za stosowanie nowoczes­nych narzędzi zarządza­nia zasobami ludzkimi

 • DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

   za szkole­nia i rozwój pracowników

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Ciech S.A.

  za inte­grację orga­ni­za­cyjną i budowanie tożsamości Grupy

 • Grupa Lotos S.A.

  za kom­plek­sowe doskonale­nie sys­temu zarządza­nia zasobami ludzkimi

 • Urząd Miasta Poznania

  za doskonale­nie pro­ce­dur i narzędzi

 • Górażdże Cement S.A.

  za ksz­tał­towanie wiz­erunku pra­co­dawcy „z wyboru”

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  za elasty­czny sys­tem zzl