Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 X  JUBILEUSZOWA EDYCJA

HONOROWY PATRONAT
Walde­mar Pawlak
Wiceprezes Rady Min­istrów, Min­is­ter Gospodarki

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

19 czer­wca 2009 r. w Hotelu Polo­nia Palace w Warsza­wie zostały wręc­zone stat­uetki i nagrody w X edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.

Kapituła Nagrody w składzie:
prof. dr hab. Stanisława Borkowska, Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody, IPiSS
Jolanta Fedak , Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej
Wale­ria Mermer-Kowalska, Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr, Nar­o­dowy Bank Pol­ski
Hen­ryka Bochniarz, Prezy­dent PKPP Lewiatan
prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dyrek­tor IPiSS
prof. Bog­dan Wawrzy­niak, Prezes Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
Andrzej Wol­ski, Dyrek­tor Gen­er­alny Związków Banków Pol­s­kich
Robert Żelewski, Prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
Ireneusz Tomaczak, Prezes Nowoczes­nej Firmy
dr Jacek Stępień, Dyrek­tor Gen­er­alny Europe­jskiego Insty­tutu Zarządzania

uhonorowała 19 firm.


W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom X edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięz­com i lau­re­atom.
Serdeczne podz­iękowa­nia składam również fir­mom oraz insty­tucjom, które wsparły pro­mocję Konkursu, a także funda­torom nagród.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody  

 

 

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • Telekomunikacja Polska S. A.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł  LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2009
  za wybitne osiąg­nię­cia  we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • Ankol Sp. z o. o.

  Szafirowa Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2009
  w kat­e­gorii małych i śred­nich firm
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Signity S. A.

  za zarządzanie wiedzą

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  za kre­owanie orga­ni­za­cji uczącej się

 • Michelin Polska S. A.

  za innowa­cyjność w ZZL

 • IBM Polska Sp. z o. o.

  za społeczną odpowiedzial­ność biznesu

 • DHL Express (Poland) Sp. z o. o.

  za ksz­tał­towanie kul­tury organizacyjnej

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Urząd Miasta Poznania

  za dbałość o stały wzrost kom­pe­tencji urzędników

 • Bank Zachodni WBK S.A.

  za pro­mowanie równych szans

DYPLOM LAUREATA
otrzymały firmy:

 • Systemy Polimeryczne Barre Thomas Sp. z o.o.
 • Grupa Lotos S.A.
 • Górażdże Cement S.A.
 • BIS MainServ sp. z o.o.
 • Elektrobudowa S.A.
 • Mondi Świecie S.A.
 • Otto Polska Sp. z o.o. Agencja Pracy
 • Aster Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding S.A.
 • PKP Cargo S.A.