Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XI

HONOROWY PATRONAT
Walde­mar Pawlak
Wiceprezes Rady Min­istrów, Min­is­ter Gospodarki

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

10 czer­wca 2010 r. w Hotelu Polo­nia Palace w Warsza­wie zostały wręc­zone stat­uetki i nagrody w XI edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.

Kapituła Nagrody w składzie:
prof. dr hab. Stanisława Borkowska, prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody, IPiSS
Jolanta Fedak , Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej
Wale­ria Mermer-Kowalska, Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr NBP
Hen­ryka Bochniarz, Prezy­dent PKPP “Lewiatan“
dr prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dyrek­tor IPiSS
Wale­ria Mermer-Kowalska, Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr NBP
prof. Bog­dan Wawrzy­niak, Prezes Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
Andrzej Wol­ski, Dyrek­tor Gen­er­alny Związków Banków Pol­s­kich
Robert Żelewski, Prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
Ireneusz Tomaczak, Prezes Nowoczes­nej Firmy
dr Jacek Stępień, Dyrek­tor Gen­er­alny Europe­jskiego Insty­tutu Zarządzania

uhonorowała 15 firm.


W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom XI edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięz­com i lau­re­atom. Serdeczne podz­iękowa­nia składam również fir­mom oraz insty­tucjom, które wsparły pro­mocję Konkursu, a także funda­torom nagród.

 prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • Grupa LOTOS S.A.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2010
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • Ankol Sp. z o.o.

  Szafirowa Stat­uetka
  i tytuł  LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2010
  w kat­e­gorii małych  i śred­nich firm
  za wybitne  osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zz

KRYSZTAŁOWA STATUETKA
dla trzykrotnego zdobywcy Bursztynowej Statuetki

 • Tesco Polska Sp. z o.o.
 • DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Telekomunikacja Polska S.A.

  Za Sys­tem Kom­plek­sowej
  Oceny Rocznej

 • TESCO Polska Sp. z o.o.

  Za strate­gię i pro­ce­dury ZZL

 • DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

  za par­ty­cy­pację w zarządzaniu

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  za utrzy­manie wyso­kich stan­dardów zarządza­nia zasobami ludzkimi

 • Cemex Polska Sp. z o.o.

  za sys­te­mowe pode­jś­cie do retencji pracowników

 • Bank Zachodni WBK S.A.

  za stosowanie nowoczes­nych form szkolenia

 • IBM Polska Sp. z o.o.

  za pro­gramy wspo­ma­ga­jące utrzy­manie równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym

 • Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o.

  za pro­gramy szkoleniowe

DYPLOM LAUREATA
otrzymały firmy:

 • Infosys BPO Poland Sp. z o.o.
 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
 • Systemy Polimeryczne Barre Thomas Poland Sp. z o.o.
 • Elektrobudowa S.A.
 • Mondi Świecie S.A.