Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XII

HONOROWY PATRONAT
Walde­mar Pawlak
Wiceprezes Rady Min­istrów, Min­is­ter Gospodarki

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

14 czer­wca 2011 r. w Hotelu Polo­nia Palace w Warsza­wie zostały wręc­zone stat­uetki i nagrody w XII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.

Kapituła Nagrody w składzie:
prof. dr hab. Stanisława Borkowska , Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody, IPiSS
prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dyrek­tor IPiSS
Piotr Palikowski, Prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
Elwira Kucharska, Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr, Nar­o­dowy Bank Pol­ski
Elwira Gross-Gołacka, Dyrek­tor Depar­ta­mentu Analiz Eko­nom­icznych i Prog­noz, Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej
dr Jacek Męcina, Doradca Prezy­dent PKPP Lewiatan
dr Jacek Stępień, Dyrek­tor Gen­er­alny Europe­jskiego Insty­tutu Zarządza­nia
Robert Żelewski, Prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
Ireneusz Tomaczak, Prezes Fun­dacji Obser­wa­to­rium Zarządza­nia
Bar­bara Barańska, Doradca Kieru­jący Zespołem ds. Ksz­tałce­nia Kadr Bankowych

uhonorowała 10 firm.


W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom XII edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luję zwycięz­com i lau­re­atom.
Serdeczne podz­iękowa­nia składam również fir­mom oraz insty­tucjom, które wsparły pro­mocję Konkursu, a także funda­torom nagród.|

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody

 

 

 

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2011
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Grupa Lotos S.A.

  za rozwój zasobów ludzkich

 • Telekomunikacja Polska S.A.

  za wkład HR we wzrost konkuren­cyjności firmy

 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

  za jakość relacji pracowniczych

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Ankol Sp. z o.o.

  za kon­sek­wentne doskonale­nie zzl

 • Bank Zachodni WBK S.A.

  za strate­giczną rolę HR

 • DPD Polska Sp. z o.o.

  za rozwój pro­jek­towej kul­tury organizacji

 • Elektrobudowa S.A.

  za dzi­ała­nia HR przy­go­towu­jące pra­cown­ików do pracy zagranicą

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  za kon­sek­wentne doskonale­nie zzl

 • Systemy Polimeryczne Barre Thomas Poland

  za pod­nosze­nie efek­ty­wności orga­ni­za­cji przez pro­gramy szkoleniowe