Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XIII

HONOROWY PATRONAT
Walde­mar Pawlak
Wiceprezes Rady Min­istrów, Min­is­ter Gospodarki

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera
Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego

19 czer­wca 2012 r. w Hotelu Polo­nia Palace w Warsza­wie zostały wręc­zone stat­uetki i nagrody w XIII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Uroczys­tość zaszczy­cili swoją obec­noś­cią: Pan dr hab. Jacek Męcina Sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej, Pani Grażyna Hen­clewska Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Gospo­darki, Pan Janusz Pietkiewicz Wiceprezy­dent Pra­co­daw­ców Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

Kapituła Nagrody w składzie:
prof. dr hab. Stanisława Borkowska, Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody, IPiSS 
Władysław Kosiniak-Kamysz, Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej
Elwira Kucharska, Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr, Nar­o­dowy Bank Pol­ski
prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dyrek­tor IPiSS
Hen­ryka Bochniarz, Prezy­dent PKPP “Lewiatan”
Piotr Palikowski, Prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
dr Antoni Lud­wiczyński, Członek Rady Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
dr Jacek Stepień, Dyrek­tor Gen­er­alny Europe­jskiego Insty­tutu Zarządza­nia
Ireneusz Tom­czak, Prezes Fun­dacji Obser­wa­to­rium Zarządza­nia
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

uhonorowała 14 firm.


W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom XIII edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luje zwycięz­com i lau­re­atom.
Serdeczne podz­iękowa­nia składam również fir­mom oraz insty­tucjom, które wsparły pro­mocje Konkursu, a także funda­torom nagród.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2012
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWY WAWRZYN
dla trzykrotnego zdobywcy Szafirowej Statuetki

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  Szafirowy wawrzyn
  dla trzykrot­nego zdoby­wcy
  szafirowej stat­uetki
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2012
  w kat­e­gorii małych i śred­nich firm  za wybitne osiąg­nię­cia
  we wszys­t­kich obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • DHL Express (Poland) Sp. z o. o.

  za inwest­owanie w rozwój pracowników

 • DPD Polska Sp. z o.o.

  za budowanie zaan­gażowa­nia pracowników

 • Bank Zachodni WBK S.A.

  za współpracę dzi­ału HR z biznesem

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

  za efek­ty­wne włącze­nie funkcji HR w pro­ces restruk­tu­ryza­cji firmy

 • CSF Poland Sp. z o.o.

  za efek­ty­wne wspo­ma­ganie roz­woju pra­cown­ików produkcyjnych

 • Mondi Świecie S.A.

  za poli­tykę per­son­alną real­i­zowaną w duchu CSR

 • GM Manufacturing Poland Sp. z o. o.

  za ksz­tał­towanie przy­jaznego środowiska pracy

 • PKP Cargo S.A.

  za pro­gramy skon­cen­trowane na potrze­bach pracowników

DYPLOM LAUREATA
otrzymały firmy:

 • Sitech Sp. z o.o.
 • Budimex S.A.
 • International Paper – Kwidzyn Sp. z o. o.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach