Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XIV

HONOROWY PATRONAT
JANUSZ PIECHOCIŃSKI
Wiceprezes Rady Min­istrów, Min­is­ter Gospo­darki
WŁADYSŁAW  KOSINIAK-KAMYSZ
Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej

           29 października 2013 r. w Hotelu Polo­nia Palace w Warsza­wie zostały wręc­zone stat­uetki i nagrody w XIV edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Uroczys­tość zaszczy­cili swoją obec­noś­cią: Pan dr hab. Jacek Męcina Sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Pan Janusz Pietkiewicz Wiceprezy­dent Pra­co­daw­ców Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej.
Po raz pier­wszy w tym roku Kapituła Nagrody Konkursu dokon­ała mody­fikacji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Nagrodz­iła ona wszys­t­kich uczest­ników Konkursu, którzy zak­wal­i­fikowali się do II etapu, przy jed­noczes­nym potwierdze­niu przez audy­torów wysok­iego poziomu rozwiązań w obszarze Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, Cer­ty­fikatem “Pro­fesjon­alne ZZL

Kapituła Nagrody w składzie:
prof. dr hab. Stanisława Borkowska, Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody, IPiSS
Władysław Kosiniak-Kamysz, Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej
Elwira Kucharska, Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr, Nar­o­dowy Bank Pol­ski
prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz W, Frieske, Dyrek­tor IPiSS
Hen­ryka Bochniarz, Prezy­dent PKPP “Lewiatan”
Piotr Palikowski, Prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
dr Antoni Lud­wiczyński, Członek Rady Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
dr Jacek Stepień, Dyrek­tor Gen­er­alny Europe­jskiego Insty­tutu Zarządza­nia
Ireneusz Tom­czak, Prezes Fun­dacji Obser­wa­to­rium Zarządza­nia
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

uhonorowała 12 firm.


W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom XIV edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luje zwycięz­com i lau­re­atom.
Serdeczne podz­iękowa­nia składam również fir­mom oraz insty­tucjom, które wsparły pro­mocje Konkursu, a także funda­torom nagród.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prze­wod­nicząca Kapituły Nagrody

ZZL w fir­mach XIV edy­cji Konkursu


* * *

Pro­jekt real­i­zowany z Nar­o­dowym  Bankiem Pol­skim
w ramach pro­gramu edukacji ekonomicznej

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • Grupa LOTOS S.A.

  Złota Stat­uetka
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2013
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

  za pro­jekt strate­gii zdrowotnej

 • Orange Polska

  za wdroże­nie pro­gramu “Orange Campus”

 • DPD Polska Sp. z o.o.

  za rolę ZZL w zarządza­niu zmianą

 • DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

  za budowanie kap­i­tału społecznego

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Capgemini Polska Sp. z o.o.

  za strate­gię budowa­nia marki pracodawcy

 • CEMEX Polska

  za nowoczesne pro­gramy edukacyjne

 • CSF Poland Sp. z o.o.

  za sys­tem roz­woju pracowników

 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach

  za sys­tem ocen pracowniczych

 • Mondi Świecie S.A.

  za pro­gram szkole­niowy FLM

 • Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Pabianicach

  za model dzi­ałań rozwojowych

 • Philips Lighting Poland S.A. Oddział Kętrzyn

  za zarządzanie kompetencjami