Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

XV JUBILEUSZOWA EDYCJA

HONOROWY PATRONAT
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej

10 grud­nia 2014 r. w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej w Warsza­wie zostały wręc­zone stat­uetki i nagrody w XV Jubileuszowej edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Uroczys­tość zaszczy­cili swoją obec­noś­cią: Pan prof. UW dr hab. Jacek Męcina Sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Pan Janusz Pietkiewicz Wiceprezy­dent Pra­co­daw­ców Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej.
Po raz kole­jny Kapituła Nagrody Konkursu nagrodz­iła  wszys­t­kich uczest­ników Konkursu, którzy zak­wal­i­fikowali się do II etapu, przy jed­noczes­nym potwierdze­niu przez audy­torów wysok­iego poziomu rozwiązań w obszarze Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, Cer­ty­fikatem “Pro­fesjon­alne ZZL

Kapituła Nagrody w składzie:

 • prof. dr hab. Stanisława Borkowska – przewodnicząca
 • prof. UW  dr hab. Jacek Męcina – Wicem­i­nis­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej
 • prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz Frieske — Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych
 • Elwira Kucharska — Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr  Nar­o­dowego Banku Polskiego
 • doc. Antoni Lud­wiczyński – Przed­staw­iciel Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
 • Piotr Palikowski – Prezes Zarządu Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
 • dr Jacek Stępień – Dyrek­tor Insty­tutu Studiów Europejskich
 • Ireneusz Tom­czak – Prezes Fun­dacji Obser­wa­to­rium Zarządzania

uhonorowała 11 firm.


W imie­niu Kapituły Nagrody składam podz­iękowa­nia wszys­tkim uczest­nikom XV edy­cji Konkursu i serdecznie grat­u­luje zwycięz­com i lau­re­atom.
Serdeczne podz­iękowa­nia składam również fir­mom oraz insty­tucjom, które wsparły pro­mocje Konkursu, a także funda­torom nagród.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska

 ZZL w fir­mach XV edy­cji Konkursu

 Oświad­cze­nie o zachowa­niu poufności

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji narodowej

 


 

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2014
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  i tytuł  LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2014
  w kat­e­gorii małych  i śred­nich firm
  za wybitne  osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zz

KRYSZTAŁOWA STATUETKA
dla trzykrotnego zdobywcy Bursztynowej Statuetki

 • DPD Polska Sp. z o.o.

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

  za zarządzanie wynikami pracy

 • Orange Polska S.A

  za społeczne i eko­log­iczne wartości zzl

 • CEMEX Polska Sp. z o.o.

  za komu­nikację wewnętrzną

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Sitech Sp. z o.o.

  za pro­mowanie zdrowia

 • Capgemini Polska Sp. z o.o.

  za doskonale­nie zarządza­nia zasobami ludzkimi

 • PKO Bank Polski S.A.

  za budowanie wiz­erunku pracodawcy

 • CSF Poland Sp. z o.o.

  za Społeczną Odpowiedzial­ność Biznesu

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  za sys­tem oce­ni­a­nia pracowników