Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XVI

HONOROWY PATRONAT Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

15 grud­nia 2015 r. zostały wręc­zone stat­uetki i nagrody w XVI  edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Uroczys­tość zaszczy­cili swoją obec­noś­cią: Pani Renata Szczęch Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, Pan dr hab. Jacek Męcina prof. UW  oraz Pan Janusz Pietkiewicz Wiceprezy­dent Pra­co­daw­ców Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej.
Po raz kole­jny Kapituła Nagrody Konkursu nagrodz­iła  wszys­t­kich uczest­ników Konkursu, którzy zak­wal­i­fikowali się do II etapu, przy jed­noczes­nym potwierdze­niu przez audy­torów wysok­iego poziomu rozwiązań w obszarze Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, Cer­ty­fikatem “Pro­fesjon­alne ZZL

Kapituła Nagrody w składzie:

 • prof. dr hab. Stanisława Borkowska – przewodnicząca
 • prof. UW  dr hab. Jacek Męcina – Wicem­i­nis­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej
 • prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz Frieske — Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych
 • Elwira Kucharska — Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr  Nar­o­dowego Banku Polskiego
 • doc. Antoni Lud­wiczyński – Przed­staw­iciel Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
 • Piotr Palikowski – Prezes Zarządu Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
 • dr Jacek Stępień – Dyrek­tor Insty­tutu Studiów Europejskich
 • Ireneusz Tom­czak – Prezes Fun­dacji Obser­wa­to­rium Zarządzania

uhonorowała 9 firm.


Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji narodowej

Lajkuj nas

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • DPD Polska Sp. z o.o.

  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2015
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

KRYSZTAŁOWA STATUETKA
dla trzykrotnego zdobywcy Bursztynowej Statuetki

 • Orange Polska S.A

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • CEMEX Polska Sp. z o.o.

  za zarządzanie różnorodnością

 • Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

  za nową architek­turę ZZL

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • URSA Polska Sp. z o.o.

  za  kre­owanie bez­piecznego  środowiska pracy

 • Sitech Sp. z o.o.

  za real­iza­cję idei Społecznej Odpowiedzial­ności Biznesu

 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  za pro­gram „Rodz­ina Link4”

 • Capgemini Polska Sp. z o.o.

  za rozwi­janie środowiska przy­jaznego osobom z niepełnosprawnościami

 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

  za innowa­cyjność w zarządza­niu zasobami ludzkimi