Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XVII

HONOROWY PATRONAT Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dnia 13 grud­nia 2016 r. w Pałacu Lubomirs­kich  w Warsza­wie — siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.

Kapituła Nagrody  składzie:

 • prof. dr hab. Stanisława Borkowska – przewodnicząca,
 • Elż­bi­eta Rafal­ska – Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej,
 • prof. UW dr hab. Jacek Męcina – Dyrek­tor Insty­tutu Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytet Warszawski,
 • dr Łukasz Arendt — Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych,
 • Izabela Hebda-Czaplicka  — Zastępca dyrek­tora ds. eko­nom­icznych IPiSS,
 • Wale­ria Mermer-Kowalska — Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr Nar­o­dowego Banku Polskiego,
 •  doc. dr Antoni Lud­wiczyński – Przed­staw­iciel Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr,
 • Piotr Palikowski – Prezes Zarządu Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami,
 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich,
 • dr Jacek Stępień – Dyrek­tor Insty­tutu Studiów Europejskich,
 • Ireneusz Tom­czak – Prezes Fun­dacji Obser­wa­to­rium Zarządzania

uhonorowała 11 firm.

W uroczys­tości oprócz Lau­re­atów wzięli udział przed­staw­iciele Rady Konkursu, Kapituły Nagrody, Komitetu Oce­ni­a­jącego, Zespołu Audy­torów. Goś­ciem hon­orowym była Pani Elż­bi­eta Bojanowska – Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, które Konkurs objęło patronatem hon­orowym. Uczest­niczyli także przed­staw­iciele Nar­o­dowego Banku Pol­skiego, którego pro­gram edukacji eko­nom­icznej od lat jest wspar­ciem dla kole­jnych edy­cji Konkursu Lider ZZL.
Pod­sumowu­jąc wyniki bieżącej edy­cji Prze­wod­niczący Komitetu Oce­ni­a­jącego, prof. dr hab. Aleksy Pocz­towski pod­kreślał wyjątkowy charak­ter Konkursu – obsz­erna anki­eta odnosząca się do wszys­t­kich aspek­tów zzl w fir­mie, audyt oraz ocena najwięk­szego przed­sięwz­ię­cia zzl w min­ionym roku są pod­stawą wnikli­wej oceny. W ostat­nim Konkur­sie oceny były wyjątkowo wysokie i wyrów­nane, co świad­czy o bardzo wysokim i stale ros­ną­cym poziomie rozwiązań  w sferze zarządza­nia zasobami ludzkimi w przed­siębiorstwach dzi­ała­ją­cych w Polsce.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji narodowej

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • Michelin Polska S.A.

  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2016
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWY WAWRZYN
dla trzykrotnego zdobywcy Szafirowej Statuetki

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  Szafirowy wawrzyn
  dla trzykrot­nego zdoby­wcy
  szafirowej stat­uetki
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2016
  w kat­e­gorii małych i śred­nich firm  za wybitne osiąg­nię­cia
  we wszys­t­kich obszarach zzl

KRYSZTAŁOWA STATUETKA
dla trzykrotnego zdobywcy Bursztynowej Statuetki

 • CEMEX Polska Sp. z o.o.
 • Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

  za strate­giczną rolę struk­tur HR w firmie

 • Orange Polska S.A.

  za wdroże­nie pro­jektu gam­i­fikacji w zzl

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Sitech Sp. z o.o.

  za model ksz­tałce­nia praktycznego

 • DHL Parcel Poland Sp. z o.o.

  za  par­ty­cy­pa­cyjny model zarządzania

 • EMITEL Sp. z o.o.

  za  sys­tem­aty­czne pod­nosze­nie jakości zzl

 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

  za  dzi­ała­nia prozdrowotne

 • GRUPA AZOTY S.A.

  za  pro­jekt „Wiosna Innowacji”