Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XVIII

HONOROWY PATRONAT Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 6 lutego 2018 r. w  Pałacu Kaz­imier­zowskim w Sali Sen­atu Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w XVIII edy­cji Konkursu LZZL pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Od 18 lat Konkur­sowi przyświecają cele propagowa­nia wiedzy w dziedzinie ZZL, iden­ty­fikacji skutecznych rozwiązań i upowszech­ni­a­nia tzw. dobrych prak­tyk oraz tworzenia stan­dardów zarządza­nia zasobami ludzkimi. Inic­jatywa ta jest wyrazem uzna­nia strate­gicznej roli kap­i­tału ludzkiego w orga­ni­za­cji i doce­nienia szczegól­nych wysiłków kadry zarządza­jącej w tej dziedzinie. Wysoki poziom wyko­rzysty­wanych metod i narzędzi zarządza­nia zasobami ludzkimi, dos­tosowanych do uwarunk­owań funkcjonowa­nia konkret­nej firmy, stwarza bardzo dobre pod­stawy dla osią­ga­nia sukcesów. Od lat Konkur­sowi patronują przed­staw­iciele władz i najważniejszych insty­tucji w Polsce. Do uczest­nictwa w Konkur­sie zapraszane są duże, śred­nie i małe firmy. Dwie odrębne kat­e­gorie konkur­sowe umożli­wiają prezen­tację swych dokonań fir­mom różnej wielkości.
Nowoś­cią jest odrębna kat­e­go­ria dla jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej ze spec­jal­nie przys­tosowaną anki­etą samooceny.
Doce­nione są nie tylko wybitne kom­plek­sowe rozwiąza­nia, ale także osiąg­nię­cia w wybranych obszarach zzl.

W tej edy­cji Kapituła Nagrody w składzie:

♦  prof. dr hab. ALEKSY POCZTOWSKI – prze­wod­niczący
♦  ELŻBIETA RAFALSKA – Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej
♦  dr ŁUKASZ ARENDT — Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych
♦  prof. UW dr hab. JACEK MĘCINA – Dyrek­tor Insty­tutu Poli­tyki Społecznej UW
♦  WALERIA MERMER-KOWALSKA — Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr  NBP
♦  doc. dr ANTONI LUDWICZYŃSKI – Przed­staw­iciel Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
♦  PIOTR PALIKOWSKI – Prezes Zarządu Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
♦  KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ – Prezes Związku Banków Pol­s­kich
♦  dr JACEK STĘPIEŃ – Dyrek­tor Insty­tutu Studiów Europe­js­kich
♦  IRENEUSZ TOMCZAK – Prezes Fun­dacji Obser­wa­to­rium Zarządzania

Nagrodz­iła 11 firm, 4 firmy otrzy­mały Cer­ty­fikat “Pro­fesjon­alne ZZL”.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji narodowej

***

Szanowni Państwo

Rada Konkursu postanow­iła dokonać pewnych zmian try­bie postępowa­nia konkursowego.

Począwszy od 2017 roku anki­ety for­mu­la­rze kwes­t­ionar­iusza samooceny będą dostępne w try­bie ciągłym i w takim try­bie będą przyj­mowane przez Biuro Konkursu. Posiedze­nie Kapituły Nagrody  będzie miało miejsce raz w roku, w uprzed­nio zapowiedzianym ter­minie. Będzie je poprzedzać etap audytu w organizacjach.

Zmody­fikowana została także  anki­eta samooceny. Zrezyg­nowano z danych „wrażli­wych”, a więk­szą wagę przyłożono do danych wskaźnikowych, związanych z efek­ty­wnoś­cią  zarządza­nia zasobami ludzkimi.

Zapraszamy!

Biuro Konkursu Lider ZZL

Oświad­cze­nie o poufności infor­ma­cji  pobierz plik w pdf

Odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pytania


odwiedź nas na

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • DPD Polska Sp. z o.o.

  Złota Stat­uetka i tytuł LIDERA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI w 2017 r. za wybitne osiąg­nię­cia we wszys­t­kich obszarach zarządza­nia zasobami ludzkimi

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Sitech Sp. z o.o

  za efek­ty­wność pro­cesów zzl

 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

  za ksz­tał­towanie kul­tury organizacyjnej

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • EMITEL Sp. z o.o.

  za kom­plek­sowy pro­gram roz­woju Kap­i­tału Ludzkiego

 • CEMEX Polska Sp. z o.o.

  za  model ksz­tał­towa­nia sto­sunków pracy

 • Veolia Energia Polska S.A.

  za  strate­gię zarządza­nia wiekiem

 • Grupa Rödl & Partner

  za  budowanie wiz­erunku pra­co­dawcy z wyboru

 • ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

  za sys­tem­aty­czne doskonale­nie zzl

 • CIECH S.A.

  za sys­tem­aty­czne doskonale­nie zzl

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  za  doskonale­nie pro­cesów zarządza­nia zzl

 • Lubuski Urząd Wojewódzki

  za rozwój Kap­i­tału Ludzkiego