Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XIX

HONOROWY PATRONAT Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowni Państwo
W dniu 4 marca 2019 r. w Sali Sen­atu Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego w Pałacu Kaz­imier­zowskim  w Warsza­wie  wręc­zono nagrody w XIX edy­cji Konkursu LZZL.
Pani Elż­bi­eta Rafal­ska Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej objęła Galę XIX edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi patronatem honorowym.

Od 19 lat Konkur­sowi przyświecają cele propagowa­nia wiedzy w dziedzinie ZZL, iden­ty­fikacji skutecznych rozwiązań i upowszech­ni­a­nia tzw. dobrych prak­tyk oraz tworzenia stan­dardów zarządza­nia zasobami ludzkimi. Inic­jatywa ta jest wyrazem uzna­nia strate­gicznej roli kap­i­tału ludzkiego w orga­ni­za­cji i doce­nienia szczegól­nych wysiłków kadry zarządza­jącej w tej dziedzinie. Wysoki poziom wyko­rzysty­wanych metod i narzędzi zarządza­nia zasobami ludzkimi, dos­tosowanych do uwarunk­owań funkcjonowa­nia konkret­nej firmy, stwarza bardzo dobre pod­stawy dla osią­ga­nia sukcesów. Od lat Konkur­sowi patronują przed­staw­iciele władz i najważniejszych insty­tucji w Polsce. Do uczest­nictwa w Konkur­sie zapraszane są duże, śred­nie i małe firmy. Dwie odrębne kat­e­gorie konkur­sowe umożli­wiają prezen­tację swych dokonań fir­mom różnej wielkości.
Nowoś­cią jest odrębna kat­e­go­ria dla jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej ze spec­jal­nie przys­tosowaną anki­etą samooceny.
Doce­nione są nie tylko wybitne kom­plek­sowe rozwiąza­nia, ale także osiąg­nię­cia w wybranych obszarach zzl.

W tej edy­cji Kapituła Nagrody w składzie:

♦  prof. dr hab. ALEKSY POCZTOWSKI – prze­wod­niczący
♦  ELŻBIETA RAFALSKA – Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej
♦  dr hab. ŁUKASZ ARENDT — Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych
♦  prof. UW dr hab. JACEK MĘCINA – Dyrek­tor Insty­tutu Poli­tyki Społecznej UW
♦  WALERIA MERMER-KOWALSKA — Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr  NBP
♦  doc. dr ANTONI LUDWICZYŃSKI – Przed­staw­iciel Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
♦  PIOTR PALIKOWSKI – Prezes Zarządu Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
♦  KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ – Prezes Związku Banków Pol­s­kich
♦  dr JACEK STĘPIEŃ – Dyrek­tor Insty­tutu Studiów Europe­js­kich
♦  IRENEUSZ TOMCZAK – Prezes Dig­i­tal Knowl­edge Village

Nagrodz­iła 11 firm.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji narodowej

***

Rada Konkursu postanow­iła dokonać pewnych zmian try­bie postępowa­nia konkursowego.

Począwszy od 2017 roku anki­ety for­mu­la­rze kwes­t­ionar­iusza samooceny są dostępne w try­bie ciągłym i w takim try­bie będą przyj­mowane przez Biuro Konkursu. Posiedze­nie Kapituły Nagrody będzie miało miejsce raz w roku, w uprzed­nio zapowiedzianym ter­minie. Będzie je poprzedzać etap audytu w organizacjach.

Zmody­fikowana została także anki­eta samooceny. Zrezyg­nowano z danych „wrażli­wych”, a więk­szą wagę przyłożono do danych wskaźnikowych, związanych z efek­ty­wnoś­cią zarządza­nia zasobami ludzkimi.

Zapraszamy!

Biuro Konkursu Lider ZZL

Oświad­cze­nie o poufności infor­ma­cji pobierz plik w pdf

Odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pytania


odwiedź nas na

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • SITECH Sp. z o.o.

  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2018
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  i tytuł  LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2018
  w kat­e­gorii małych  i śred­nich firm za wybitne  osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

DIAMENTOWA STATUETKA

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

  i tytuł LIDERA ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI w 2018 r.
  w kat­e­gorii jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej
  za wybitne osiąg­nię­cia we wszys­t­kich
  obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Michelin Polska S.A.

  za spójność i doskonale­nie zzl

 • Emitel S.A.

  za zzl skon­cen­trowane na wartościach

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Dentsu Aegis Network Polska Sp. z o.o.

  za dig­i­tal­iza­cję rozwiązań w zarządza­niu zasobami ludzkimi

 • Veolia Energia Polska

  za  pro­gram „Power Lead — Siła Liderów”

 • MAN Bus Sp. z o.o.

  za  model ksz­tałce­nia zawodowego

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  za  rozwój zasobów ludzkich

 • Lubuski Urząd Wojewódzki

  za  doskonale­nie pro­cesów zzl

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  za  kre­owanie przy­jaznego środowiska pracy