Kwartalnik Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Kolegium redak­cyjne | Rada Naukowa i Pro­gramowa | wskazówki dla autorówkup / zaprenumeruj

Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja” to kwartal­nik naukowy poświę­cony sze­roko pojętej reha­bil­i­tacji we wszys­t­kich rodza­jach niepełnosprawności. Prezen­tuje wyniki najnowszych badań pol­s­kich i zagranicznych oraz dobre prak­tyki w tej dziedzinie Infor­muje o sytu­acji osób z niepełnosprawnoś­ci­ami w Polsce i w całej Unii Europe­jskiej. Redak­torem naczel­nym kwartal­nika jest dr hab. Remigiusz Kijak.

Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja” – kwartal­nik, ukazuje się od 16 lat. Do końca roku 2017 wydawany był przez Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych. Od roku 2018 właś­ci­cielem i wydawcą tytułu jest Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych – insty­tucja naukowa nad­zorowana przez Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Kwartal­nik od 2007 roku zna­j­duje się na liś­cie pol­s­kich punk­towanych cza­sop­ism naukowych Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego – uzyskał 7 punk­tów. Umieszc­zony został także w spisie cza­sop­ism naukowych Index Copernicus.

Numer ISSN: 1642–1981
Adres redakcji
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
Redakcja „Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja”
ul. Józefa Bel­lot­tiego 3b
01–022 Warszawa

ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2018 ROK*

Koszt Prenu­mer­aty rocznej 110 zł (w tym 5 % VAT)

zamówienia proszę kierować na adres e-mail: nir.prenumerata@ipiss.com.pl

*Numer 1/2018 jest już w sprzedaży, numery 2/2018 i 3/2018 ukażą się do grud­nia 2018 r., numer 4/2018 — w sty­czniu 2019 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.