Kwartalnik Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Kwartalnik Niepełnosprawność i RehabilitacjaKolegium redak­cyjne | Rada Naukowa i Pro­gramowa | Wskazówki dla autorów
| Stan­dardy ety­czne | Kup / zaprenumeruj

Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja” to kwartal­nik naukowy poświę­cony sze­roko pojętej reha­bil­i­tacji we wszys­t­kich rodza­jach niepełnosprawności. Prezen­tuje wyniki najnowszych badań pol­s­kich i zagranicznych oraz dobre prak­tyki w tej dziedzinie Infor­muje o sytu­acji osób z niepełnosprawnoś­ci­ami w Polsce i w całej Unii Europe­jskiej.
Cza­sopismo swoim zakre­sem obe­j­muje dziedz­inę nauk społecznych, szczegól­nie dyscy­pliny: ped­a­gogika, psy­cholo­gia, nauki o poli­tyce i admin­is­tracji, nauki socjo­log­iczne. Zakres tem­aty­czny odpowiada również dziedzinie nauk medy­cznych i nauk o zdrowiu, w tym dyscy­plinie nauki o zdrowiu, nauki medy­czne.
Redak­torem naczel­nym kwartal­nika jest dr hab. Remigiusz Kijak.

Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja” – kwartal­nik, ukazuje się od 16 lat. Do końca roku 2017 wydawany był przez Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych. Od roku 2018 właś­ci­cielem i wydawcą tytułu jest Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kwartal­nik od 2007 roku zna­j­duje się na liś­cie pol­s­kich punk­towanych cza­sop­ism naukowych Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego – uzyskał 7 punk­tów. Umieszc­zony został także w spisie cza­sop­ism naukowych Index Copernicus.

Redakcja cza­sopisma „Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja” przestrzega stan­dardów etyki rekomen­dowanych przez COPE — The Com­mit­tee on Pub­li­ca­tion Ethics.

Artykuły nadesłane do cza­sopisma są recenzowane.

Numer ISSN: 1642–1981

Adres redakcji
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
Redakcja „Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja”
ul. Józefa Bel­lot­tiego 3b
01–022 Warszawa

ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2019 ROK*

Koszt Prenu­mer­aty rocznej 113,14 zł (w tym 8 % VAT)

zamówienia proszę kierować na adres e-mail: nir.prenumerata@ipiss.com.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.