Kwartalnik NiR Kolegium redakcyjne

Kwartalnik Niepełnosprawność i RehabilitacjaRada Naukowa i Pro­gramowa | Wskazówki dla autorów | Stan­dardy ety­czne
| Kup / zaprenu­meruj O kwartal­niku NiR

(Edi­to­r­ial Board)

Redak­tor naczelny (Editor-in-Chief):
dr hab. Remigiusz Kijak, Uni­w­er­sytet Warsza­wski
e-mail: nir.naczelny@ipiss.com.pl

Sekre­tarz redakcji (Man­ag­ing Edi­tor):
Mał­gorzata Zdancewicz, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
e-mail: nir.sekretarz@ipiss.com.pl

Redak­tor metodolog­iczna w zakre­sie badań jakoś­ciowych w obszarze Dis­abil­ity Stud­ies (Method­olog­i­cal edi­tor)
dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK

Redak­tor metodolog­iczna w zakre­sie badań jakoś­ciowych (Method­olog­i­cal edi­tor)
dr hab. Helena Ostrow­icka, prof. UKW

Redak­tor metodolog­iczna w zakre­sie badań iloś­ciowych — redak­tor statysty­czna (Sta­tis­ti­cal edi­tor)
dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP

Członkowie redakcji — redak­torzy tem­aty­czni (Edi­to­r­ial Board Mem­bers –co-editors)
dr hab. Monika Par­chomiuk, UMCS (doświad­czenia życia z chorobą i niepełnosprawnoś­cią)
dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW (prob­lematyka życia, reha­bil­i­tacji i eman­cy­pacji osób z niepełnosprawnoś­ci­ami, wspar­cie psy­chospołeczne i ich rodzin)
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL (trud­ności szkolne, teo­ria i metodyka naucza­nia języków obcych osób z uszkodzeni­ami słuchu, surdopedagogika)

Redak­tor językowa i korekta (Lan­guage edi­tor)
Jolanta Lewińska

Redak­tor językowy i korekta – język ang­iel­ski (Lan­guage edi­tor – Eng­lish)
Michał Zdancewicz

Pro­jekt graficzny (Graphic design)
Lena Maminajszwili

Wydawca (Pub­lisher)
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
Adres (Address)
ul. Bel­lot­tiego 3b
01–022 Warszawa
Sekre­tariat
tel.: +48 22 536 75 11
fax: +48 22 536 75 14
adres e-mail: sekretariat@ipiss.com.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.