Kwartalnik NiR Kolegium redakcyjne

Kwartalnik Niepełnosprawność i RehabilitacjaRada Naukowa i Pro­gramowa | Wskazówki dla autorów | Stan­dardy ety­czne
| Kup / zaprenu­meruj O kwartal­niku NiR

(Edi­to­r­ial Board)

Redak­tor naczelny (Editor-in-Chief):
dr hab. Remigiusz Kijak, Uni­w­er­sytet Warsza­wski
e-mail: nir.naczelny@ipiss.com.pl

Sekre­tarz redakcji (Man­ag­ing Edi­tor):
Mał­gorzata Zdancewicz, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
e-mail: nir.sekretarz@ipiss.com.pl

Redak­tor językowa i korekta (Lan­guage edi­tor)
Jolanta Lewińska

Redak­tor metodolog­iczna
dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernik

Wydawca (Pub­lisher)
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
Adres (Address)
ul. Bel­lot­tiego 3b
01–022 Warszawa
Sekre­tariat
tel.: +48 22 536 75 11
fax: +48 22 536 75 14
adres e-mail: sekretariat@ipiss.com.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.