Kwartalnik NiR kup / zaprenumeruj

Kolegium redak­cyjne | Rada Naukowa i Pro­gramowa | o kwartal­niku NiR

WARUNKI SPRZEDAŻY KWARTALNIKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
NA ROK 2018* i 2019**

  • Cena prenu­mer­aty rocznej - 110 zł (w tym 5 % VAT)
  • Cena sprzedaży detal­icznej numerów bieżą­cych — 30 zł (w tym 5 % VAT)

*Numer 1/2018 jest już w sprzedaży, numery 2/2018 i 3/2018 ukażą się do grud­nia 2018 r., numer 4/2018 — w sty­czniu 2019 r.

** Kwartal­nik NiR od roku 2019 ukazy­wać się będzie się 4 razy w ciągu roku. Pod koniec marca, czer­wca, wrześ­nia i grudnia.

Zamówienia proszę kierować na adres e-mail: nir.prenumerata@ipiss.com.pl

W zamówie­niu należy podać:

  • rok prenu­mer­aty lub numer/rok zamaw­ianego kwartal­nika NiR,
  • potwierdze­nie wpłaty należności na konto:

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3B, 01–022 Warszawa
nr: 70106000760000321000188270
z dopiskiem w tytule za co doko­nano płatności,

  • niezbędne dane do wys­taw­ienia fak­tury, którą wysyłamy wraz z zamówionym czasopismem,
  • adres do wysyłki numerów.

Szczegółowych infor­ma­cji udziela:
Sebas­t­ian Ciborowski, e-mail: nir.prenumerata@ipiss.com.pl, tel: 22 536 75 41.

Możliwość komentowania jest wyłączona.