Kwartalnik NiR kup / zaprenumeruj

Kwartalnik Niepełnosprawność i RehabilitacjaKolegium redak­cyjne | Rada Naukowa i Pro­gramowa | Wskazówki dla autorów
| Stan­dardy ety­czne O kwartal­niku NiR

WARUNKI SPRZEDAŻY KWARTALNIKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA

NA ROK 2020

  • Cena prenu­mer­aty rocznej - 108 (w tym 8 % VAT)
  • Cena sprzedaży detal­icznej numerów bieżą­cych - 31.32 (w tym 8 % VAT)


NA ROK 2018* i 2019**

  • Cena prenu­mer­aty rocznej - 113,14 zł (w tym 8 % VAT)
  • Cena sprzedaży detal­icznej numerów bieżą­cych — 30,86 zł (w tym 8 % VAT)

Kwartal­nik NiR od roku 2019 ukazy­wać się będzie się 4 razy w ciągu roku. Pod koniec marca, czer­wca, wrześ­nia i grudnia.

W sprzedaży zna­j­dują się numery 1/2018, 2/2018,  3/2018,  4/2018, 1/2019, 2/2019

Zamówienia proszę kierować na adres e-mail: nir.prenumerata@ipiss.com.pl

W zamówie­niu należy podać:

  • rok prenu­mer­aty lub numer/rok zamaw­ianego kwartal­nika NiR,
  • potwierdze­nie wpłaty należności na konto:

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3B, 01–022 Warszawa
nr: 70106000760000321000188270
z dopiskiem w tytule za co doko­nano płatności,

  • niezbędne dane do wys­taw­ienia fak­tury, którą wysyłamy wraz z zamówionym czasopismem,
  • adres do wysyłki numerów.

Szczegółowych infor­ma­cji udziela:
Ewa Gimal­ska, e-mail: nir.prenumerata@ipiss.com.pl, tel: 22 53 67 517.

Możliwość komentowania jest wyłączona.