Kwartalnik NiR Rada Naukowa i Programowa

Kwartalnik Niepełnosprawność i RehabilitacjaKolegium redak­cyjne Wskazówki dla autorów | Stan­dardy ety­czne
| Kup / zaprenu­meruj O kwartal­niku NiR

Między­nar­o­dowa Rada Naukowa i Pro­gramowa
dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof., Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu
prof. Peter Deringer, Uni­ver­sity Col­lege of Teacher Edu­ca­tion Vienna
prof. dr hab. Zenon Gajdz­ica, Uni­w­er­sytet Śląski
dr Alvyra Galkienė, prof., Lithuan­ian Uni­ver­sity of Edu­ca­tional Sci­ences
prof. dr hab. Zbig­niew Izdeb­ski, Uni­w­er­sytet Warsza­wski
dr Wal­ter Kohan, prof., Rio de Janeiro State Uni­ver­sity
prof. dr hab. Amadeusz Krause, Uni­w­er­sytet Gdański
dr Suvi Lakkala, prof., Uni­ver­sity of Lap­land
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Uni­w­er­sytet Warsza­wski
prof. dr hab. Anna Nowak, Uni­w­er­sytet Śląski w Katow­icach
prof. dr hab. Anton­ina Ostrowska, Insty­tut Filo­zofii i Socjologii Pol­skiej Akademii Nauk
prof. dr hab n. med. Anna Tylki-Szymańska
dr hab. Bar­bara Weber, prof., The Uni­ver­sity of British Colum­bia
dr hab. Andrzej Wier­ciński, prof., Uni­w­er­sytet Warsza­wski
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, Uni­w­er­sytet Warsza­wski
prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie
dr hab. Anna Zielińska, prof., Uni­w­er­sytet Warsza­wski
prof. dr hab. Adam A. Zych, Dol­nośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Możliwość komentowania jest wyłączona.