Kwartalnik NiR Rada Naukowa i Programowa

kolegium redak­cyjne | wskazówki dla autorówo kwartal­niku NiR

Między­nar­o­dowa Rada Naukowa i Pro­gramowa
dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, Uni­w­er­sytet Adama Mick­iewicza
Peter Deringer, Uni­ver­sity Col­lege of Teacher Edu­ca­tion Vienna
dr Alvyra Galkienė, prof. Lithuan­ian Uni­ver­sity of Edu­ca­tional Sci­ences
prof. dr hab. Zbig­niew Izdeb­ski, Uni­w­er­sytet Warsza­wski
dr Wal­ter Kohan, prof. Rio de Janeiro State Uni­ver­sity
prof. dr hab. Amadeusz Krause, Uni­w­er­sytet Gdański
dr Suvi Lakkala, prof. Uni­ver­sity of Lap­land
prof. dr hab. Anna Nowak, Uni­w­er­sytet Śląski
prof. dr hab. Anton­ina Ostrowska, Insty­tut Filo­zofii i Socjologii Pol­skiej Akademii Nauk
prof. dr hab n. med. Anna Tylki-Szymańska
dr hab. Bar­bara Weber, prof. The Uni­ver­sity of British Colum­bia
dr hab. Andrzej Wiercin­ski, prof. Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, Uni­w­er­sytet Warsza­wski
prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. Adam A. Zych, Dol­nośląska Szkoła Wyższa

Możliwość komentowania jest wyłączona.