Rynek Pracy 1 (154) 2015

Rynek Pracy Nr 1 2015Rynek Pracy 1 (154) 2015

Powrót do Rynek Pracy

 ARTYKUŁY DO POBRANIA

SPIS TREŚCI
Słowo wstępu od min­is­tra pracy i poli­tyki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Słowo wstępu od redak­tor naczel­nej prof. Elż­bi­ety Kryńskiej
WYWIADY

Urzędy pracy zaczęły dzi­ałać efek­ty­wnie – wywiad z byłym wicem­i­nistrem pracy prof. UW Jack­iem Męciną, Joanna Ćwiek-Świdecka
TEMAT NUMERU

Poprawa sytu­acji na rynku pracy, Hanna Świątkiewicz-Zych
ANALIZY I BADANIA
Młodzi na rynku pracy – wartości i oczeki­wa­nia wobec firm, Jakub Gontarek
Teo­re­ty­czne aspekty kon­trak­towa­nia usług rynku pracy, Mirosław Grewiński, Marek Kawa
Jak nagradzać urzędy pracy? Krzysztof Sad­owski
Ośrodek pomocy społecznej i powia­towy urząd pracy – part­nerstwo dla akty­wności, Ewa Flaszyńska
Strate­gia roz­woju Pub­licznych Służb  Zatrud­nienia MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
STATYSTYKA
Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (czer­wiec 2015 r.) MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (lip­iec 2015 r.) MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (sier­pień 2015 r.) MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Powia­towy Urząd Pracy w Zamoś­ciu – wdroże­nie nowych rozwiązań na rzecz pro­mocji zatrud­nienia, Monika Ćwikła
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Rada Dia­logu Społecznego zami­ast Komisji Trójstron­nej, MPiPS
Co nowego na rynku pracy?, Joanna Ćwiek-Świdecka
Co nowego w urzę­dach pracy?, Joanna Ćwiek-Świdecka

Możliwość komentowania jest wyłączona.