Rynek Pracy 2 (155) 2015

Rynek Pracy Nr 2 2015

Powrót do Rynek Pracy

SPIS TREŚCI
Słowo od min­is­ter rodziny, pracy i poli­tyki społecznej Elż­bi­ety Rafal­skiej
Słowo od redak­tor naczel­nej prof. dr hab. Elż­bi­ety Kryńskiej
WYWIADY

Chcemy przy­wró­cić równowagę na rynku pracy – wywiad z sekre­tarzem stanu
w MRPiPS Stanisławem Szwe­dem
, Joanna Ćwiek-Świdecka
TEMAT NUMERU

Poli­tyka migracy jna jako narzędzie poli­tyki wzrostu. Szanse i zagroże­nia na przykładzie Pol­ski, Marcin Wia­trów
ANALIZY I BADANIA
O kon­sek­wenc­jach wyboru ksz­tałce­nia zawodowego w pro­ce­sie prze­jś­cia na rynek pracy, Marcin Woź­niak
Usługi opiekuńcze jako nowa oferta na rynku pracy – XII Ogólnopol­skie spotka­nia z prak­tykami, Dominik Majew­ski, Łukasz Kozar
Oferty pracy w PUP, Monika Dąbrowska, Sła­womir Sułkowski
Gwarancje dla młodzieży w Polsce, Dorota Paster­czyk
Zwol­nienia grupowe i zapowiedzi zwol­nień grupowych w okre­sie trzech kwartałów 2015, Justyna Majewska-Łoza
Związki zawodowe – wpływ na gospo­darkę i rynek pracy, Jarosław Lange
Strate­gia roz­woju Pub­licznych Służb Zatrud­nienia, MRPiPS, oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
STATYSTYKA
Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (wrze­sień 2015 r.), MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (październik 2015 r.), MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Model trójsek­torowej współpracy na rynku pracy wspar­ciem osób 50+, Grażyna Gwiazda, Łukasz Ipnar
Stolica wal­czy o przy­wróce­nie wyk­luc­zonych na rynek pracy, Wanda Adach
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Elek­tron­iczne zwol­nienia lekarskie, Joanna Ćwiek-Świdecka
Oskaład­kowanie umów zlece­nia, Joanna Ćwiek-Świdecka
Wpływ klauzuli prospołecznej na ogranicze­nie bezrobo­cia w PolsceMag­dalena Gawron-Łopuszek
Co nowego na rynku pracy?, Joanna Ćwiek-Świdecka
Co nowego w urzę­dach pracy?, Joanna Ćwiek-Świdecka

Możliwość komentowania jest wyłączona.