Rynek Pracy nr 1 (156) 2016

Rynek Pracy Nr 1 2016Rynek Pracy nr 1/2016 (156)

Powrót do Rynek Pracy

ARTYKUŁY DO POBRANIA

SPIS TREŚCI
Wstęp­niak redak­tor naczel­nej prof. Elż­bi­ety Kryńskiej
WYWIADY
To pra­co­dawcy są gwaran­tem przy­bliże­nia szkol­nictwa zawodowego do rynku pracy – wywiad z sekre­tarz stanu MEN Teresą War­gocką, Joanna Ćwiek-Świdecka
TEMAT NUMERU
Kwal­i­fika­cyjne kursy zawodowe nową formą ksz­tałce­nia zawodowego, Urszula Jeruszka
ANALIZY I BADANIA
Ksz­tałce­nie dualne – wyzwa­nia i szanse roz­woju w Polsce, Andrzej Stęp­nikowski
Wdroże­nie zin­te­growanego sys­temu kwal­i­fikacji, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Stanisław Sław­iński
Kom­pe­tencje językowe a swo­boda przepływu osób, Paweł Poszytek
Rozwój kap­i­tału ludzkiego w pol­s­kich przed­siębiorstwach, Iwona Kukulak-Dolata
Ksz­tałce­nie zawodowe w regionie łódzkim w zawodach mecha­tron­icznych na poziomie tech­nikum, Iwona Poli­w­czak
Niedopa­sowanie kom­pe­tencji na pol­skim rynku pracy w wynikach badań Bilansu Kap­i­tału Ludzkiego, Monika Dawid-Sawicka, Beata Michorowska
STATYSTYKA
Czy to już rynek pra­cown­ika? Poziom bezrobo­cia w Polsce, Michał Dobrołow­icz
II kwartał pod hasłem sta­bil­nego optymizmu na rynku pracy, Man­pow­er­Group, firma doradztwa per­son­al­nego
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Trans­graniczne part­nerstwo na rzecz rynku pracy, Lidia Domańska
Gdańskie roboty pub­liczne, Łukasz Iwaszkiewicz, Szy­mon Grych
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Co nowego w prawie? Umowy ter­mi­nowe, Jacek Męcina
Co nowego na rynku pracy?, Redakcja
Co nowego w urzę­dach pracy?, Redakcja

Możliwość komentowania jest wyłączona.