Rynek Pracy nr 1 (164) 2018

 Rynek Pracy nr 1 (164) 2018Rynek Pracy nr 1/2018 (164)

Powrót do Rynek Pracy

ARTYKUŁY DO POBRANIA

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne redak­tor naczel­nej prof. Elż­bi­ety Kryńskiej
WYWIADY
Zależy nam, aby urzędy pracy mogły dzi­ałać bardziej elasty­cznie – wywiad z sekre­tarzem
stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej Stanisławem Szwe­dem

TEMAT NUMERU
Szara strefa a rynek pracy, Marek Bed­narski
ANALIZY I BADANIA
Employer brand­ing w warunk­ach współczes­nego rynku pracy, Marcin Leśniewski
Rozważa­nia nad obecną kon­cepcją zawodu dzi­en­nikarza, Mateusz Kaleta
Skuteczne kanały trans­feru wiedzy ukry­tej w zes­pole pro­jek­towym. Studium przy­padku, Wiesław Dzier­gawka
Rozwój w Emi­A­cad­emy – studium przy­padku firmy Emi­Tel Sp. z o.o., Anna Jawor-Joniewicz
STATYSTYKA
Na określony czas. Wyniki bada­nia pra­cown­ików tym­cza­sowych Hays Poland 2018, Grze­gorz Opala
Oczeki­wa­nia pra­cown­ików i rozwój firm. Raport pła­cowy Hays Poland 2018, Paula Rejmer
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Zalety i wady zas­tosowa­nia anki­ety inter­ne­towej na przykładzie bada­nia „Nas­troje zatrud­nieniowe pra­co­daw­ców z wojew­ództwa zachod­niopo­morskiego”, Paweł Woj­taszyk
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Zakaz handlu w niedziele i święta, Dominika Figuła
Co nowego na rynku pracy, Redakcja
Co nowego w urzę­dach pracy, Redakcja

Możliwość komentowania jest wyłączona.