Rynek Pracy nr 2 (161) 2017

Rynek Pracy nr 2 (161) 2017Rynek Pracy nr 2/2017 (161)

Powrót do Rynek Pracy

ARTYKUŁY DO POBRANIA

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne redak­tor naczel­nej prof. Elż­bi­ety Kryńskiej
WYWIADY
Rodzic na rynku pracy – wywiad z prof. Ireną Kotowską
TEMAT NUMERU
Deter­mi­nanty zatrud­nienia i bezrobo­cia w teorii ekonomii, Euge­niusz Kwiatkowski
ANALIZY I BADANIA
Popyt na pracę cud­zoziem­ców w Polsce, Anna Organiściak-Krzykowska
Znacze­nie pracy w życiu osoby z niepełnosprawnoś­cią w świ­etle badań kwes­t­ionar­ius­zowych, Dorota Kobus-Ostrowska
Anal­iza pol­s­kich rozwiązań sys­te­mowych w akty­wiz­a­cyjnej i inte­gra­cyjnej funkcji sportu osób niepełnosprawnych. Zarys prob­lematyki, Jakub Nied­bal­ski
Charak­ter doradztwa edukacyjno-zawodowego w społeczeńst­wie wiedzy, Tomasz Sobier­a­jski
STATYSTYKA
Przed­siębior­c­zość w Polsce i na świecie, wyniki bada­nia w 2016 r., Agnieszka Ziomek
Rynek pracy w cza­sie świadomego kandy­data, Dominik Malec

DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Poz­nań stawia na przed­siębior­czych!, Agnieszka Kow­nacka
Doświad­czenia Powia­towego Urzędu Pracy w Chor­zowie w real­iza­cji pro­gramu „Akty­wiz­a­cja i inte­gracja”, Joanna Bron­cel
Pro­gram „Akty­wni 50+”w warsza­wskim urzędzie pracy, Lech Antkowiak, Izabela Morawska
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Pra­cown­icy tym­cza­sowi – zmi­any w prawie pracy, Dominika Figuła
Co nowego na rynku pracy, Redakcja
Co nowego w urzę­dach pracy, Redakcja

Możliwość komentowania jest wyłączona.