Rynek Pracy nr 2 (165) 2018

Rynek Pracy nr 2/2018 Rynek Pracy nr 2/2018 (165)

Powrót do Rynek Pracy

ARTYKUŁY DO POBRANIA

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne redak­tor naukowej numeru prof. dr hab. Bogusławy Urba­niak
WYWIADY
Każdy pra­co­dawca prędzej czy później będzie musiał postawić na młodych – wywiad
z sekre­tarzem stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej Stanisławem
Szwe­dem

TEMAT NUMERU
Deter­mi­nanty bezrobo­cia osób młodych w Polsce,  Kamila Kacz­mar­czyk
ANALIZY I BADANIA
W kierunku zwięk­szenia zatrud­nial­ności stu­den­tów i absol­wen­tów na rynku pracy – Przykład Aka­demick­iego Biura Karier Akademii WSB, Mag­dalena Kot-Radojewska, Sabina Rata­jczak
Wyko­rzys­tanie metod wielowymi­arowej anal­izy statysty­cznej w bada­ni­ach zawodów
defi­cy­towych, 
Katarzyna Dębkowska
Spec­jalne strefy eko­nom­iczne – nowe otwar­cie?, Dar­iusz Klimek
Przy­czyny rezy­gnacji z dzi­ałal­ności wolon­tari­ack­iej oraz sposoby prze­ci­wdzi­ała­nia na
przykładzie Związku Harcerstwa Pol­skiego w Wielkopolsce, Mag­dalena Głowacka

STATYSTYKA
Rynek pracy wrzuca wyższy bieg, Andrzej Kubisiak
Swipe Right – o nowych tech­nolo­giach w rekru­tacji, Mag­dalena Kamińska
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Region­alny plan dzi­ałań na rzecz zatrud­nienia jako ele­ment pro­cesu planowa­nia,
Natasza Grodz­icka

AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Nas­to­latek w pracy – zmi­any od 1 wrześ­nia 2018 r., Dominika Figuła
Co nowego na rynku pracy, Redakcja
Co nowego w urzę­dach pracy, Redakcja

Możliwość komentowania jest wyłączona.